19. - 20. 9. 2024 Seminář Čištění průmyslových odpadních vod, Prušánky

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2024
25.01.2024

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody, vás po dvou letech opět zve na odborný seminář zaměřený na zkušenosti s čištěním průmyslových odpadních vod a nestandardních odpadních vod (OV z parkovišť a komerčních zón, důlní, a skládkové vody). První seminář s touto tematikou byl uspořádán v Kyjově před více než dvaceti lety, roku 2002. V současné době je pořádán ve dvouletém intervalu, každý sudý rok. Tradiční místo konání v okolí Kyjova se snažíme dodržovat. Kromě krásné krajiny jižní Moravy a dobrého místního vína je podstatným důvodem výběru této lokality i blízkost hranice se Slovenskem, aby se pohodlně mohli semináře účastnit i naši kolegové ze Slovenska. Letos se bude seminář nově konat v Prušánkách, konkrétně v rodinném podniku Vinné sklepy U Jeňoura.


Cílem semináře je prezentovat atraktivní přednášky z praxe a zkušenosti s provozem reálných aplikací průmyslových čistíren odpadních vod. Samozřejmostí je otevřená a neformální diskuse s účastníky, sdílení zkušeností a znalostí. Náš seminář je oblíbenou platformou pro otevřené diskuse specifik průmyslových vod. Proto vyzýváme technology, podnikové vodohospodáře, zaměstnance vodoprávních úřadů a dalších orgánů státní správy, aby se nezdráhali svůj příspěvek připravit a podělit se s námi o své zkušenosti. Vítané jsou i přednášky mladých začínajících kolegů. Předpokládaná délka přednášek je 20-25 minut + 5 minut diskuse.

Program semináře – čtvrtek 19. září 2024

9:00 – 9:50        Registrace, káva + občerstvení

9:50 – 10:00      Úvodní slovo, zahájení semináře

Blok přenášek I.

10:00 – 10:25    Význam poloprovozního testování biologického čištění průmyslových odpadních vod, s.r.o., Vojtěchovský R., ENVI-PUR

Prezentace dvou dlouhodobých poloprovozních testů biologického čištění průmyslových OV ze zpracování zemědělských plodin a papírenského průmyslu.

10:25 – 10:50    Problematika spolučištění mlékárenských a komunálních odpadních vod při srovnatelné produkci látkového znečištění obou zdrojů a málo vodném recipientu, Foller J.

Spolučištění průmyslových a splaškových komunálních OV může být technologickou výhodou, pokud bude zajištěna součinnost provozovatele ČOV a majitele mlékárny.

10:50 – 11:15    Vývoj technologie čištění a znovuvyužití odpadních vod z moření kovů, Johnová M., Technická univerzita v Liberci, ORLEN UniCRE a.s., EKOMOR, s.r.o.

OV z moření kovů se vyznačují velmi vysokými koncentracemi dusičnanového dusíku, fluoridů a iontů kovů. Realizace 10-měsíčních laboratorních testů vedla k nalezení optimálních a limitních podmínek pro stabilní provoz denitrifikace v kontinuálně protékaném bioreaktoru a k návrhu poloprovozní denitrifikační jednotky.

11:15 – 11:40    Čištění a recyklace průmyslových odpadních vod v různých průmyslových odvětvích, Pavlík J., ASIO TECH, spol. s r.o.

Prezentace realizovaných projektů čištění a recyklace OV z chemického, potravinářského, plastikářského průmyslu a dalších.

11:40 – 12:05    Kontejnerové vodojemy a ostatní prvky vodohospodářské infrastruktury pro průmyslové aplikace, Sklenárik T., ELMONTIA a.s.

Modelová řada kontejnerových vodojemů umožňuje snadnou akumulaci vody pro průmyslové využití bez velkých stavebních úprav a investic.

12:05 – 13:00     Oběd

Blok přenášek II.

13:00 – 13:25    Jak řešit odpadní vody z malých „rodinných“ pivovarů?, Krňávek B.

Záludnosti při čištění OV z rodinných pivovarů

13:25 – 13:50      Průmyslové aplikace povrchových a podpovrchových aerátorů, Ševčík J., VUT, FUCHS Enprotec GmbH

Konkrétní příklady aplikací míchání se současnou aerací a samotného míchání při čistění OV v cukrovarech, v pivovarech, papírnách, jatkách, v petrochemickém průmyslu a důlních vod.

13:50 – 14:15     Čištění odpadních vod z textilního průmyslu, Škodová M., IPR Aqua s.r.o.

Modernizace stávající mechanicko-biologické ČOV průmyslových vod z úpravy a barvení textilií

14:15 – 14:40     Spolehlivost čerpadel, Kratěna J., SWECO, a.s., LK Pumpservice, s.r.o.

Problematika čerpacích systémů s ohledem na jejich spolehlivost, účinnost a provozní náklady v průběhu jejich životního cyklu. Analýza a návrh řešení pro čerpání odpadních vod náchylných k ucpávání čerpadel pevnými a vláknitými látkami

14:40 – 15:00      Přestávka s kávou a občerstvením      

Blok přenášek III.

15:00 – 15:25     Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy, Staněk R., Královéhradecká provozní, a.s.

Zkušenosti se 14 lety provozování unikátního zařízení pro čištění průmyslových OV z výroby nitrocelulózy. Proces čištění má dva hlavní kroky: neutralizaci a biologickou denitrifikaci.

15:25– 15:50        Recyklace odpadních vod v strojírenském závodě s eliminací PFAS látek, Putz P., Photon Water Technology s.r.o.

Aplikace pokročilých membránových technologií v kombinaci s elektrosorpcí a selektivními ionexy

15:50 – 16:15     Recyklace odpadních vod pro chlazení objektů ve výrobní hale Železný (Jíloviště u Prahy), Šperling M., Kořenovky.cz

Zařízení na recyklaci odpadní vody pro malou výrobní halu na výrobu polyetylénových lodí (cca 15 osob). Základem recyklačního systému je kořenová čistírna.

16:15 –16:25         Prezentace sponzorujících firem

16:25 – 16:45      Přestávka s kávou a občerstvením

Blok přenášek IV.

16:45 – 17:10     Úskalí čištění pivovarských odpadních vod, Carová Mátlová L., Veolia Holding Česká republika, a.s.

Prezentace zkušeností s čištěním OV velkých pivovarů

17:10 – 17:35     Inovatívne prvky v čistení priemyselných odpadových vôd, Hlavačka M., ENVIRONEXT j.s.a., EVH SK s.r.o.

Praktické odporúčania pre realizáciu technológií fyzikálno-chemického čistenia priemyselných odpadových vôd, predovšetkým v potravinárskom priemysle.

17:35 – 18:00       Využití odvodňovacích kontejnerů pro zahuštění specifických odpadních vod a kalů, Jílková K., VODA CZ a.s.

Zkušenosti s využitím mobilního zařízení pro odvodňování kalů. Srážení, flokulace a sedimentace probíhá v jednom prostoru. Vyčeřená voda je kontinuálně vypuštěna, vysrážený kal je odvážen rovnou na koncové zařízení.

18:00 – 18:20        Prezentace sponzorujících firem

18:30 – 20:00        večeře

Od 20 hod           Diskuse u kulatého stolu, neformální konzultace nad sklenkou vína, prohlídka vinařství a degustace

Program semináře – pátek 20. září 2024

Blok přenášek V.

9:00 – 9:25          O příčinách druhé kyanidové havárie na Bečvě, Klicpera J.

Hodnocení otravy řeky Bečvy 20.9.2020 z pohledu soudního znalce. Podrobně budou probrány důkazy a také pochybení, která nastala před havárií, během havárie i po ní. Poučení do budoucna.

9:25 – 9:50        Neutralizace průmyslových OV ve vztahu k bilanci kovů na ČOV, Vodička O., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zkušenosti provozovatele BČOV s neutralizaci průmyslových OV ve vztahu k účinnosti odstranění kovů. Dále bude diskutován výskyt kovů ve vztahu k odstraňování fosforu, potažmo k biologickým procesům.

9:50 – 10:15      Moderní způsoby úpravy a čištění průmyslových odpadních vod, Trpišovský A., Brenntag CR s.r.o., EuroClean, s.r.o.

Využití pokročilých technologií pro efektivní odstranění znečišťujících látek z průmyslových OV, které umožňují její recyklaci v podniku, či návrat do životního prostředí

10:15 – 10:40    Provozní zkušenosti s chemickým srážením Al, F a RAS v průmyslových odpadních vodách na ČOV Ball Plzeň, Fendrych A., Česká voda – MEMSEP, a.s., Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o.

2 roky provozních zkušeností s ČOV Ball Plzeň, která slouží pro čištění oplachových vod a zaolejovaných odpadních vod z výroby hliníkových nápojových obalů.

10:40 – 11:05    Odpadní vody z nemocnic – inovativní přístup k odstraňování mikropolutantů, Sýkorová Z., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., MEGA a.s., Fakultní Thomayerova nemocnice

Zkušenosti z první realizace v ČR – kvartérní dočištění nemocničních OV pomocí ozonizace a GAU filrace.

11:05 – 11:15     Závěrečné slovo, ukončení semináře

 

Informace k přihlášení:

Počet účastníků je omezen na 100 osob!

 

Plný poplatek:            

4 598 Kč (3 800 Kč + 798 Kč 21% DPH)

Členský poplatek (CzWA, AČE SR, ČKAIT)                 

3 993 Kč (3 300 Kč + 693 Kč 21% DPH)

Přednášející/státní správa/studenti, senioři                                                 

2 662 Kč (2 200 Kč + 462 Kč 21% DPH)

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na organizaci, občerstvení, účast na diskuzním plénu, tištěný program se sborníkem abstraktů přednášek.

Přihlášení

Přihlášku k účasti na semináři pošlete e-mailem na service@czwa.cz nejpozději do 10.9.2024. Platbu vložného poukažte na účet 115-410290207/0100 také do 10.9.2024. Na emailovou adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad do 14 dnů od připsání platby na náš účet. Při neúčasti se poplatek nevrací, můžete vyslat náhradníka.

ONLINE přihlášení provedete zde v tomto FORMULÁŘI

Přihláška ve Wordu je ke stažení ZDE

 

UBYTOVÁNÍ

Ubytování pro účastníky semináře je zajištěno z 19. na 20. září 2024 v místě konání semináře v penzionu Beatrice a v přilehlých vinařských sklepech. Ubytování je možné pouze ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích. Každý účastník si ubytování hradí sám. Cena je 950 Kč/osoba a noc. Snídaně je v ceně ubytování. Cena je orientační. Rezervaci ubytování vyznačte na závazné přihlášce.                  

 

Termíny:
31. 08. 2024 – možnost přihlášení firemní prezentace ve sborníku
10. 09. 2024 – možnost přihlášení firemní prezentace na výstavu
10. 09. 2024 – do tohoto termínu lze zasílat přihlášky a platby vložného k účasti

Nabídka pro firmy:

Partner semináře

Výstava

Inzerce ve sborníku

10 000 Kč bez DPH

10 500 Kč bez DPH

sleva pro korporativní členy 1 000 Kč

2500 Kč bez DPH

sleva pro korporativní členy 500 Kč

  • logo na obálce sborníku abstraktů
  • logo v přednáškovém sále
  • vystavení vlastního roll upu
  • inzerát ve sborníku nebo vkládaná inzerce do tašek
  • 1 zástupce společnosti účast na semináři zdarma
  • termín přihlášení nejpozději do 31. 8. 2024
 
  • výstavní plocha cca 2m2           (1 stůl a 2 židle)
  • 1 zástupce účast zdarma
  • termín přihlášení nejpozději do 10. 9. 2024

1 barevná A5 ve sborníku

(podklady k tisku v pdf dodané inzerentem)

do 31. 8. 2024

Kontakty:
Programový a organizační výbor:
Ing. Martin Koller – vedoucí OS POV
Dr. Ing. Monika Heřmánková, Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
email: os-pov@czwa.cz

Konferenční servis:
CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212
Jana Šmídková, mobil: +420 737 508 640, e-mail: service@czwa.cz