Analýza a měření

09.05.2019

O nás

Odborná skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru vzorků odpadních vod a kalů. Pracuje od roku 2003 a v současné době má 12 aktivních členů (z toho 3 členy experty).

 

Činnost v roce 2018

Činnost OS v roce 2018 směřovala mj. na připomínky a další upřesňování výkladu nových předpisů v oblasti legislativy odpadních vod a kalů, tj. k návrhu novely zákona o vodách a novelizaci vyhlášky o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Pokračovala spolupráce s oborovým normalizačním střediskem při SWECO Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů.
Ve Vodním hospodářství 2/2018 vyšel článek s návrhem na zrušení vzorku typu C při odběrech vzorků odpadních vod a nahrazení vzorků typu B a C jedním typem vzorku D, kdy se odebírá po dobu 24 hodin každých 15 minut stejný objem dílčího vzorku - celkem 96 vzorků. Tento návrh získává podporu na odborných diskusích s laboratořemi provádějícími odběry a analýzy vzorků odpadních vod, chybí ovšem jeho legislativní zakotvení.
Pod záštitou OS dále proběhla dvě mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) vzorků odpadních vod a kalů pořádaná firmou CSlab s.r.o. První se konalo ve dnech 5. 6. - 6. 6. 2018 na ČOV Opava za účasti 27 odběrových skupin (vzorkování nátoku na aktivaci ČOV), druhé ve dnech 11. -12. 9. 2018 na ČOV Hradec Králové za účasti 39 odběrových skupin (vzorkování odtoku z ČOV). Na těchto akcích dochází k aktivním diskusím o různých problémech při vzorkování odpadních vod a kalů, díky tomu dochází ke zlepšování kvality odběrů odpadních vod a kalů.

 

Plán činností na rok 2019

Nadále bude pokračovat činnost při připomínkování a úpravách legislativy týkající se odpadních vod a kalů, spolupráce při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů. V roce 2019 jsou plánována další dvě mezilaboratorní porovnávání odběrů vzorků odpadních voda kalů, kde bude mj. diskutován se vzorkaři z praxe návrh na odběr nového typu vzorku typu D.
V roce 2019 bude hlavní náplní skupiny příprava osmé konference Hydroanalytika 2019, která se bude konat v Hradci Králové v termínu 17. - 18. 9. 2019. Akce bude organizována ve spolupráci s Ústavem technologie vody a prostředí a firmou CSlab. Budou vybrány příspěvky ve formě přednášek a posterů tak, aby konference i nadále přispívala k seznamování s novinkami a zásadními trendy v hydroanalytice v ČR (předpokládaná účast cca 130 – 150 osob).
     

Kontakty

e-mail: os-am@czwa.cz

Ing. Jan Vilímec (vedoucí)
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Papírenská 6, 160 00 Praha 6
tel.: + 420 220 414 224

doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel. +420 220 443 229

rolex hodinek