Analýza a měření

09.05.2019

O nás

Odborná skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru vzorků odpadních vod a kalů. Pracuje od roku 2003 a v současné době má 10 aktivních členů (z toho 3 členy experty).

 

Činnost v roce 2019

Činnost OS v roce 2019 směřovala mj. na připomínky a další upřesňování výkladu nových předpisů v oblasti legislativy odpadních vod a kalů, tj. k  novelizaci vyhlášky o ukládání kalů na zemědělskou půdu. Pokračovala spolupráce s oborovým normalizačním střediskem při SWECO Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů.
Těžištěm činnosti OS v roce 2019 bylo uspořádání osmé konference Hydroanalytika 2019 v Hradci Králové. Akce se konala ve dnech 17. – 18. 9. 2019 ve spolupráci s firmou CSlab s.r.o. a Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Celkem se jí zúčastnilo 100 pracovníků z laboratoří různých typů a výzkumných institucí, bylo předneseno 18 přednášek a vystaveny 3 postery. V rámci akce probíhá seznamování účastníků s novinkami, moderními aplikacemi a zásadními trendy v hydroanalytice v ČR i ve světě.
Pod záštitou OS dále proběhla dvě mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) vzorků odpadních vod a kalů pořádaná firmou CSlab s.r.o. První se konalo ve dnech 28. 5. - 29. 5. 2019 na ČOV Havlíčkův Brod za účasti 32 odběrových skupin (vzorkování nátoku na aktivaci ČOV), druhé ve dnech 24. -25. 9. 2019 na ČOV Třebíč za účasti 30 odběrových skupin (vzorkování odtoku z ČOV). Na těchto akcích dochází k aktivním diskusím o různých problémech a předávání zkušeností při vzorkování odpadních vod a kalů, díky tomu dochází ke zlepšování kvality odběrů odpadních vod a kalů.

 

Plán činností na rok 2020

OS bude v roce 2020 nadále pokračovat činnost při připomínkování a úpravách legislativy týkající se odpadních vod a kalů, spolupráce při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů. V roce 2020 jsou plánována další dvě mezilaboratorní porovnávání odběrů vzorků odpadních voda kalů. Zajímavou akcí bude exkurze členů OS AM na Novou vodní linku ÚČOV v Praze v rámci červnové schůze. Na základě poznatků z konference Hydroanalytika 2019 připravila skupina článek do lednového čísla Listů CzWA.


     

Kontakty

e-mail: os-am@czwa.cz

Ing. Jan Vilímec (vedoucí)
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Papírenská 6, 160 00 Praha 6
tel.: + 420 220 414 224

doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel. +420 220 443 229

rolex hodinek