Analýza a měření

09.05.2019

O nás

Odborná skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru vzorků odpadních vod a kalů. Pracuje od roku 2003 a v současné době má 9 aktivních členů (z toho 3 členy experty).

 

Činnost v roce 2023

V roce 2023 pokračovala spolupráce s oborovým normalizačním střediskem při SWECO Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů. Nejvýznamnější bylo vydání další verze normy ČSN EN ISO 5667-1 jako kmenové normy pro odběr vzorků všech typů vod, dále bylo vydáno několik novelizovaných českých norem pro stanovení rozpuštěných látek (ČSN 75 7346) a ztráty žíháním nerozpuštěných látek (ČSN 75 7350).

Pod záštitou OS proběhlo tradiční mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) vzorků odpadních vod a kalů pořádané firmou CSlab s.r.o. Toto porovnání se konalo ve dnech 19. -20. 9. 2023 na ČOV Karviná za účasti 45 odběrových skupin (vzorkování odtoku z ČOV). S akcí byl spojen také tradiční večerní seminář k aktuálním otázkám vzorkování OV a kalů a také k odstraňování případných nedostatků jednotlivých zúčastněných skupin zjištěných během celého dne. Účastníci zde byli také seznámeni s připravovanou novelizovanou směrnicí EU o čištění odpadních vod a jejích možných dopadech na vzorkování odpadních vod i činnost laboratoří. Současně probíhaly neformální diskuse a předávání zkušeností při vzorkování odpadních vod a kalů. Dne 20. 9. 2023 pak proběhlo vzorkování čistírenského kalu z kontejneru.

 

 

Plán činností na rok 2024

Nadále bude pokračovat činnost při připomínkování a úpravách legislativy týkající se odpadních vod a kalů, spolupráce při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů. V roce 2024 opět proběhne mezilaboratorní porovnávání odběrů vzorků odpadních vod a kalů. S návratem k dvouleté periodicitě by v tomto roce měla proběhnout další již desátá konference Hydroanalytika 2024. Předběžně je stanoveno datum konání na 24. - 25. 9. 2024, tradičně v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Tematické okruhy konference tvoří:


     

Kontakty

e-mail: os-am@czwa.cz

Ing. Jan Vilímec (vedoucí)
Petrohrad 50, 439 85
tel.: + 420 606 750 498

doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel. +420 220 443 229