Biologie vody

22.02.2023

O nás

Odborná skupina Biologie vody představuje prostor pro neformální kontakty odborníků, věnujících se problematice biologických systémů a biologických procesů ve vodním prostředí. Odborníků, zabývajících se biologií či mikrobiologií vody jako součásti krajiny či jako součásti technologický procesů ve vodním hospodářství. Cílem skupiny je především předávaní poznatků, diskuze nad aktuálními tématy a hledání možné spolupráce prostřednictvím seminářů.   Odborná skupina Biologie vody má v současné době 25 členů (z toho 12 členů expertů) z řad hydrobiologů, mikrobiologů, technologů, pracovníků podniků vodovodů a kanalizací, ekologů a hydrochemiků. V redakční radě Listů CzWA zastupuje skupinu Doc. Říhová Ambrožová. 

 

Činnost v roce 2022

27. 6. 2022 členové skupiny uspořádali on-line seminář na téma Epidemiologický význam detekce koronavirů v odpadních vodách – výhled do budoucna. Semináře se zúčastnilo přibližně třicet účastníků Na semináři zaznělo pět příspěvků. Ze semináře vznikl veřejně přístupný záznam a příspěvek v Listech CzWA. Příspěvek je k nahlédnuté zde.

Členové skupiny se aktivně účastnili konferencí Vodárenská biologie 2022, Nové metody a postupy při provozování ČOV, Pitná voda 2022, 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Nové trendy v čistírenství a další.

 

Činnost v roce 2023

 Skupina spolupracovala s Odbornou skupinou Čistění a recyklace městských odpadních vod na přípravě semináře Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou. Členové skupiny přednesli dva příspěvky.  Seminář se uskutečnil 1. 2. 2023 v Praze. Výstupem ze semináře bude zpráva v Listech CzWA a dále reportáž a rozhovor s prof. Wannerem na portálu Naše voda. Skupina se rovněž zapojí do přípravy konference Voda 2023 a přispěje aktivní účastí.

Dalšími podporovanými tématy skupiny jsou například: antibiotická rezistence v životním prostředí a vliv na člověka, metody stanovení nových ukazatelů kvality vod, pokroky v mikrobiologické analýze aktivovaného kalu a využití těchto poznatků pro řízení provozů ČOV a produkce skleníkových plynů v provozech ČOV. Jedno z těchto témat bude vybráno pro seminář skupiny, který je plánován na podzim r. 2023.

 

Kontakty

Vedoucí skupiny:

Ing. Andrea Benáková, Ph.D.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10

tel. +420 220 414 328; e-mail: andrea.benakova@centrum.cz

 

Zástupce vedoucího skupiny:

Ing. Dana Kok, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6                                     

e-mail: Dana.Kok@vscht.cz

 

e-mail: os-bv@czwa.cz