Difúzní znečištění

10.10.2018

O nás

Odborná skupina Difúzní znečištění pracuje v rámci asociace CzWA od roku 2010. V roce 2018 ve skupině pracovalo 15 členů CzWA (z toho 7 má status člena experta) a dalších 5 členů skupiny jsou externí spolupracovníci odborné skupiny, kteří nejsou členy CzWA. V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Markéta Hrnčírová. 

 

Činnost v roce 2018

Skupina měla v roce 2018 naplánované dva diskuzní semináře. První měl hodnotit opatření navrhovaná v rámci Národního akčního plánu pro šetrné používání pesticidů v období 2018-2022 v zemědělství České republiky. Materiál prošel na MZe připomínkováním s velkým zpožděním, seminář nebylo možné uskutečnit v původně plánovaném termínu.
Druhý seminář pravidelně konaný ve spolupráci s obcemi v povodí Želivky se také neuskutečnil kvůli prodlení s ustavením nových zastupitelstev po proběhlých komunálních volbách.
Považujeme za úspěch, že pověřený zástupce skupiny OS DZ se pravidelně účastní jednání pracovní skupiny MZe pro NAP k šetrnému používání pesticidů a může členům CzWA zprostředkovávat aktuální informace. Informace byly v roce 2018 zprostředkovány zájemcům z řad odborných skupin také v rámci tzv. Ideokonference, kde byla aktivní diskuzní skupina věnovaná mikropolutantům.
Pokračuje další spolupráce s  pražskými výzkumnými ústavy v gesci MZe a s obcemi v povodí Želivky. Jednání a diskuzní semináře považujeme za důležité, protože aktuálně je připravována reforma Společné zemědělské politiky 2020+ (včetně budoucího nastavení dotačních pravidel pro zemědělství).

Členové odborné skupiny pravidelně prezentují výsledky svého výzkumu na českých i zahraničních konferencích a pravidelně publikují v odborných časopisech. Členové kolektivu VUT v Brně pracovali v roce 2018 především na optimalizaci technologie pro odstraňování dusičnanů a nově také fosforu ze zemědělských smyvů. Výsledky svého výzkumu (zkušenosti s provozem denitrifikačního bioreaktoru, přerušení provozu v suchém období a následné obnovení činnosti bioreaktoru) prezentovali například na mezinárodní konferenci SGEM v Bulharsku a také na mezinárodní konferenci International Conference on Agriculture for Life, Life for Agriculture v Rumunsku. Některé články je možné dohledat v databázi Web of Science a SCOPUS.

Plán činností na rok 2019

V roce 2019 plánuje OS DZ organizaci dvou malých diskuzních seminářů. První se bude konat na jaře 2019 ve spolupráci s observatoří Košetice, bude věnován problematice meteorologických a hydrologických extrémů a jejich vlivu na zásobování pitnou vodou z obecních vodárenských systémů malých obcí v povodí Želivky.
Na konci roku je plánováno další pravidelné setkání zástupců obecních zastupitelstev a zemědělských podniků v povodí Želivky, jedním z témat by měla být vhodná opatření pro regulaci odtoku vody při významných srážko-odtokových epizodách v povodí a kvalita vody v drobných tocích.

Kontakty

e-mail: os-dz@czwa.cz

Ing. Karel Hrich, Ph.D. (vedoucí)
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie
Žižkova 17, 662 37 Brno
tel.: +420 541 147 639

Ing. Radek Lanč (zástupce vedoucího)
tel.: +420 602 661 325

rolex hodinek