IDEOCON

28.06.2017

Hlavní odborná témata:

Kvalita a vypouštěné vody z ČOV, principy stanovení limitů

Skupina se shodla na tom, že další diskuze na toto téma by měla být vedena se správci toků a příslušnými legislativními orgány s cílem najít co nejširší shodu. Následovat by měla osvěta a vzdělávání široké odborné obce. V koncepci stanovení limitů pro ČOV chybí zjištění míry skutečné potřeby ochrany přírody, které by bylo podloženo odbornou argumentací včetně analýzy nákladů. Teprve na základě toho by měla být hledána etapizace postupného dosahování cílového stavu. Prostředkem pak může být vhodně navržená legislativa, která bude odpovídat objektivním možnostem komunální sféry.

Znovuvyužití vody a kalu

V současné době se připravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích pro opětovné používání odpadních vod. CzWA by měla aktivně podpořit co nejrychlejší implementaci do české legislativy a na přípravě se podílet. Asociace by chtěla vystupovat jako propagátor rozšiřování použití recyklovaných vod do oblastí, ve kterých se ve světě již běžně využívají.

Co se týče využití čistírenských kalů, měla by asociace odborně podporovat naplnění požadavků vyhl. č. 437/2016 Sb. na hygienizaci kalů při aplikaci na zemědělskou půdu. Dalším z cílů je doporučení preferovaných technologických schémat materiálové transformace kalů. Aktuálně připravované evropské nařízení o certifikovaných hnojivech bude mít také dopad na kalovou oblast. I zde je nutné zapojit se do implementace nařízení do české legislativy. Při debatách o využití kalů se hovoří zejména o recyklaci nutrientů, ale málo je zdůrazňováno energetické využití kalu. Zvýšení účinnosti využití energie z kalu přitom vede nejen k redukci množství odpadu, ale i ke snížení provozních nákladů.
V souvislosti s využitím kalu se jeví jako zásadní lepší poznání problematiky specifických polutantů, které se mohou vyskytovat v kalech. Je nezbytné podpořit odbornou diskuzi na téma vlivu kalů na kvalitu půdy, potažmo vody.

Dešťové vody ve městech

Skupina má před sebou jasný úkol – přípravu Koncepce hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, na jejímž zpracování se asociace podílí v rámci Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Asociace do odborné debaty vstupuje mimo jiné s následujícími strategickými záměry:
•    Integrovat modro-zelenou infrastrukturu jako nástroj adaptace na klimatickou změnu
•    Vytvořit jasná pravidla pro města a zaručit jejich vymahatelnost
•    Vytvořit pravidla pro zajištění funkčnosti systému v soukromém a ve veřejném prostoru
•    Odstranit nerovnost ve zpoplatnění odváděného srážkového odtoku a přijmout princip producent platí
•    Zvýšit povědomí obyvatel města o vodě a její funkci (viditelné povrchové odvodnění, herní prvky, osvěta…).
Cílem skupiny je, aby vypracovaná Koncepce byla v tomto roce schválena vládou ČR.

Specifické polutanty a Vodárenství

Problematika mikropolutantů má svoje pevné místo v CzWA. V listopadu 2018 proběhl společný seminář OS Biologie vody, ČR MOV a YWP Role mikroorganismů pro kvalitu vod a ochranu životního prostředí, kde se mj. řešila rezistence mikroorganismů na antibiotika. Na konferenci VODA 2019 by měla být naplněna tématem mikropolutantů celá jedna sekce.

Po krátké diskuzi se účastníci shodli na tom, že by bylo vhodné včlenit zajímavé téma vodní hospodářství v malých obcích - Venkov. Je zřejmé, že se malé obce potýkají s řadou problémů, které jsou specifické a rozdílné od velkých provozů.

Pokud se chcete zapojit do tohoto ideového procesu, kontaktujte vedoucí vaší odborné skupiny nebo sekretariát asociace (czwa@czwa.cz). Budeme rádi za všechny vaše podněty. V případě většího zájmu z větších odborných skupin se pokusíme vyhovět i více početným nominacím na účast.

 

Z historie

První setkání zástupců odborných skupin a výboru CzWA se uskutečnilo ve dnech 7. a 8. června 2017 v hotelu Ski v Novém Městě na Moravě. Diskuse na tomto pracovním  jednání CzWA měla definovat další směřování Asociace, hledání dlouhodobých cílů a hlavních témat, kterými se bude Asociace v budoucnu zabývat.

V termínu 25. a 26. září 2018 se na tři desítky zástupců odborných skupin a výboru sešly na druhém ideovém setkání, pro které se ujalo pojmenování Ideocon – setkání fanoušků, v tomto případě vody. Hlavní náplní programu bylo navázat na diskuze z předchozího roku, a to v jak v obecné rovině fungování asociace, tak i v odborných okruzích. Dalším důležitým tématem byla příprava bienální konference VODA 2019. (web konference)
 
I na druhém ročníku byla účast velmi hojná a pestrá - většina skupin vyslala své zástupce, nechyběli členové výboru ani pozvaní hosté. V úvodním společném jednání se rozvinula diskuze o tom, že by řadoví členové měli rádi více informací o činnosti asociace. Složitější komunikace uvnitř asociace souvisí samozřejmě s významným rozšíření nejen počtu členů ale i odborného záběru asociace. Před novým výborem tak stojí úkol zlepšit výměnu informací uvnitř asociace a najít pro to vhodné formy.

Další debata se týkala hodnocení cílů a úkolů z minulého setkání. Účastníci pozitivně zhodnotili, že se asociaci podařilo od minulého setkání navázat úzkou odbornou spolupráci se sdružením SOVAK. V současné době se formují společné pracovní skupiny na legislativní otázky. Asociace měla dále možnost podílet se na připomínkování významných právních předpisů, jako vodní zákon, zákon o veřejném zdraví a příslušné vyhlášky. I v letošním roce zaslala asociace podněty k benchmarkingu vlastnických a provozovatelských subjektů, který zpracovává ministerstvo zemědělství. Pokračuje spolupráce se SFŽP a URBIS, podařilo se i proniknout do médií, jako Český rozhlas nebo DVTV.

Významným počinem je účast asociace v Národním akčním plánu pro šetrné používání pesticidů. Snahou našich zástupců je např. prosadit elektronickou evidenci použitých pesticidních látek podle parcelního čísla pozemku. Právě informace o aplikaci přípravků na ochranu rostlin jsou zejména na pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů naprosto zásadní pro účinnou kontrolu surové a pitné vody.

Skupina věnovala hodně prostoru také debatě o způsobu komunikace tématu specifických polutantů směrem k široké veřejnosti. V dalším období se pokusí skupina např. využít zkušeností mladých kolegů (YWP) se spoluprací s neziskovými organizacemi.