Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné vody

Menu  ►  Odborné informace   ►  Projekty
08.04.2020

CzWA je spoluřešitelem projektu, který uspěl u TAČR v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 

Hlavním řešitelem projektu je Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí. Dalšími spoluřešiteli jsou  Idealab, s.r.o. a Státní zdravotní ústav.

 

Cílem projektu je identifikovat motivy a bariéry konzumace kohoutkové vody v ČR a zjistit, jak tyto

bariéry překonat. V rámci projektu bude provedena analýza poptávky po balené vodě a zjišťovány preference a postoje spotřebitelů. Na základě výstupů budou formulována doporučení, jak zaměřit kampaň na podporu spotřeby kohoutkové vody, která je předjímána v návrhu novely 98/83/ES.

Dalším cílem je zlepšit senzorické vlastnosti pitné vody vytvořením metodických nástrojů pro provozovatele vodovodů a laboratoře. Tým tvoří ekonomové, sociolog a odborníci na marketing a hygienu vody.

Podpora z grantu pro CzWA může dosáhnout v letech 2021-2023 téměř 400 tis. Kč.

 

Naše činnost bude zaměřena zejména na podílení se na výstupech projektu.