Kontrolní komise

Menu  ►  O nás  ►  Orgány CzWA
09.05.2019

Členové kontrolní komise CzWA pro období 2022 – 2025

Ing. Karel Plotěný - předseda
Ing. Věra Novotná - člen
Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. - člen

 

Ing. Karel Plotěný – předseda kontrolní komise

Je absolventem VUT FAST v Brně, od roku 1993 pak jednatelem firmy ASIO, spol. s r.o. V CzWA aktivně pracuje od jejího založení, během svého působení byl místopředsedou CzWA, členem výboru, vedoucím odborné skupiny ČAO. Nyní je zástupcem vedoucího ve skupinách EOV a ČAO.

 

 

Ing. Věra Novotná - člen kontrolní komise

Inženýrské studium dokončila v roce 1982 na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha.
Do roku 2010 pracovala v chemicko-technologickém středisku PÖYRY Environment a.s. (dříve AQUATIS a.s). a nyní ve firmě Kemifloc a.s v pozici regionální obchodní ředitelky.
V letech 2003-2009 působila ve výboru AČE ČR/CzWA, kde vedla agendu jednání výboru.

 

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. - člen kontrolní komise

Magisterské a doktorské studium absolvoval na Ústavu vodního hospodářství krajiny Fakulty stavební VUT v Brně. Pracuje ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i. jako výzkumný pracovník a vedoucí oddělení „Ochrana jakosti vod“ brněnské pobočky. Dlouhodobě spolupracuje ve vzdělávání, jak univerzitním, tak i neformálním, díky spolupráci s nevládními organizacemi, včetně GWP CEE. Aktivním členem odborné skupiny CzWA pro malé čistírny a odlučovače je od roku 2011.


 

 

Kontrolní komise

• Kontrolní komise je kontrolním a kontrolním orgánem CzWA.

• Funkční období kontrolní komise je tříleté.

• Kontrolní komise je tříčlenná. Kontrolní komise si volí předsedu.

• Člen kontrolní komise může na svoji funkci rezignovat, a to písemnou rezignací doručenou výboru. Rezignace je účinná dnem doručení písemné rezignace.

• Pokud se v období mezi členskými schůzemi počet členů kontrolní komise sníží, je možné její doplnění, přičemž počet kooptovaných členů nepřesáhne dva. Platnost kooptace musí potvrdit nejbližší členská schůze.

• Členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti CzWA a jsou oprávněni kontrolovat, zda se činnost CzWA uskutečňuje v souladu s právními předpisy ČR, stanovami a ostatními vnitřními normami CzWA.

• V případě zjištění závažného porušení stanov nebo porušení zákona jednáním členů CzWA má kontrolní komise právo požadovat svolání mimořádné členské schůze.

• Členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do všech účetních dokladů a kontrolovat stav a řádnost vedení účetnictví. kontrolní komise přezkoumává účetní uzávěrku a předkládá své vyjádření členské schůzi.