Revizní komise

Revizní komise

• Revizní komise je revizním a kontrolním orgánem CzWA.

• Funkční období revizní komise je tříleté.

• Revizní komise je tříčlenná. Revizní komise si volí předsedu.

• Člen revizní komise může na svoji funkci rezignovat, a to písemnou rezignací doručenou výboru. Rezignace je účinná dnem doručení písemné rezignace.

• Pokud se v období mezi valnými hromadami počet členů revizní komise sníží, je možné její doplnění, přičemž počet kooptovaných členů nepřesáhne dva. Platnost kooptace musí potvrdit nejbližší valná hromada.

• Členové revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti CzWA a jsou oprávněni kontrolovat, zda se činnost CzWA uskutečňuje v souladu s právními předpisy ČR, stanovami a ostatními vnitřními normami CzWA.

• V případě zjištění závažného porušení stanov nebo porušení zákona jednáním členů CzWA má revizní komise právo požadovat svolání mimořádné valné hromady.

• Členové revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech účetních dokladů a kontrolovat stav a řádnost vedení účetnictví. Revizní komise přezkoumává účetní uzávěrku a předkládá své vyjádření valné hromadě.


Členové revizní komise CzWA pro období 2013 – 2016

Ing. Martin Pečenka - předseda
Ing. Věra Novotná - člen
RNDr. Jaroslav Sojka - člen


Ing. Martin Pečenka, Ph.D. - předseda revizní komise

Pečenka

Inženýrské studium dokončil v roce 1999, doktorské v roce 2009. Obojí absolvoval na Ústavu technologie vody a prostředí (VŠCHT Praha). V roce 2000 nastoupil na Ústavu technologie vody a prostředí na pozici asistenta, od roku 2010 je odborným asistentem.
V odborné činnosti se zabývá zejména následujícími tématy: biologické čištění odpadních vod, odstraňování nutrientů z odpadních vod, zatížení povrchových vod nutrienty, aerobní stabilizace kalu, čištění průmyslových odpadních vod.

email:  martin.pecenka@vscht.cz


Ing. Věra Novotná - člen revizní komise

Novotná

Inženýrské studium dokončila v roce 1982 na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha.
Do roku 2010 pracovala v chemicko-technologickém středisku PÖYRY Environment a.s. (dříve AQUATIS a.s). a nyní ve firmě Kemifloc a.s v pozici regionální obchodní ředitelky.
V letech 2003-2009 působila ve výboru AČE ČR/CzWA, kde vedla agendu jednání výboru.


email:  vera.novotna@kemifloc.cz


Ing. Jaroslav Sojka - člen revizní komise

Sojka

Studium na přírodovědecké fakultě MU ukončil v roce 1964. V roce 1976 dokončil postgraduální studium na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha.
Do roku 2008 pracoval v projekčním ústavu POYRY Envieroment a.s.Brno (dříve Hydroprojekt, Aquatis). V současnosti je v důchodu.
Od založení Asociace pracoval v revizní komisijako člen a později dlouhodobě jako její předseda.


email:  jaroslav.sojka@volny.cz