Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k otázce stanovování bisfenolu A, halogenoctových kyselin a látek PFAS v pitných vodách v rámci úplného rozboru

29.02.2024

CzWA jednala s Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem a SOVAK o metodickém doporučení, jak naložit s povinností stanovovat v úplném vzorku pitné vody bisfenol, PFAS a HAA.

 

Dle novely vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost dne 4. 1. 2024, jsou součástí úplného rozboru také stanovení bisfenolu A, halogenoctových kyselin a látek PFAS. Tyto látky mají stanovenu limitní hodnotu (NMH), která ale bude platná až od 12. 1. 2026.

MZ si je vědomo finančních nákladů, které musejí být vynaloženy provozovateli vodovodů již před datem rozhodným pro plnění předepsaných limitů, a proto v souladu s odborným názorem SZÚ tímto sdělením připouští odklon od požadavku vyhlášky.

Dvouleté přípravné období pro sledování uvedených látek má být primárně obdobím screeningovým. Předpokládá se, že bude v zájmu provozovatelů stanovit si uvedené ukazatele v co nejvyšší četnosti tak, aby si byli sami jisti a mohli prokázat jak orgánu ochrany veřejného zdraví, tak i odběratelům, že vyžadované limity v pitné vodě pro bisfenol A, halogenoctové kyseliny a látky PFAS budou od 12. 1. 2026 splněny.

Celé znění stanoviska Ministerstva zdravotnictví naleznete ZDE