Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství byla založena na podzim roku 2008, tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Naše OS je složena z odborníků různých profesí (projektanti, technologové, dodavatelé i provozovatelé) převážně z oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. S ohledem na název naší OS, který zahrnuje vodárenství a čistírenství, se od začátku snažíme spolupracovat nejen s ostatními OS v rámci CzWA, ale i s různými fakultami VŠ. V roce 2021 skončila spolupráce na výzkumném grantu ve spolupráci s Ústavem pro hydromechaniku AV ČR, ČVUT a Sweco (Nástroj pro navrhování a optimalizaci provozu dopravního systému kalového hospodářství ČOV a vývoj zařízení pro jeho laboratorní testování). V letošním roce (2022) pak bude ukončen výzkumný grant (Řízení a optimalizace čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení), který je řešen společně s ČVUT, firmou KUNST a Sweco.

 

Činnost v roce 2021

Činnost OS TZVČ v roce 2021, stejně jako v předcházejícím roce 2020, byla podstatně ovlivněna opatřeními Vlády ČR, vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie Covid-19. V plánovaném termínu se proto podařilo v březnu 2021 uskutečnit pouze e-learning - školení zaměřené na pohony a novou generaci frekvenčních měničů. Toto školení proběhlo ve spolupráci se Siemensem a bylo určené pro vybrané projektanty, dodavatele a pracovníky VaK. Ostatní plánované akce jako např. workshop, který měl navázat na loňský březnový seminář Energie v technologii vody; odborný seminář Průmysl 4.0 – Digitalizace ve vodním hospodářství: internet věcí (IoT) ) byly kvůli epidemii zrušeny či odloženy.  


V závěru roku 2021 byly započaty přípravy na seminář, který si klade za cíl představit řešené výzkumné projekty (viz výše). Další plánovanou událostí byl seminář představující uvedení do provozu největší sušárnu kalů na území ČR.


S ohledem na uzavření vysokých škol se podstatně omezila, případně dočasně zastavila činnost členů OS v rámci výzkumných grantů. I přes zhoršenou epidemiologickou situaci byla zachovat činnost OS TZVČ alespoň formou e-learningu, do kterého lze zapojit omezený počet účastníků, což umožnilo aktivní zapojení všech účastníků.

 

Plán činností na rok 2022

V roce 2022 bychom rádi v závislosti na aktuálních opatření vzhledem k šíření onemocnění Covid-19 uskutečnili dva semináře zaměřené v souladu s názvem naší OS na čistírenství (dr. Křivánková) a vodárenství (dr. Kratěna). Místem konání seminářů bude Praha a Soběslav. V rámci čistírenství bude část semináře věnována zprovoznění novým sušárnám kalu. Ve vodárenství se budou přednášky týkat převážně digitalizaci ve vodním hospodářství ale i energetické úspoře při využití membránových technologií. 

   
V minulém roce jsme získali zkušenosti s přípravou online seminářů. Tyto nabyté zkušenosti bychom chtěli využít pro větší zapojení členů OS TZVČ do činnosti skupiny, např. formou kulatých stolů nebo otevřených diskusí, případně vytvořením týmu v prostředí MS Teams pod hlavičkou Asociace pro vodu ČR.

 

 

Kontakty

e-mail: os-zvc@czwa.cz

Ing. Jiří Kratěna, Ph.D. (vedoucí)
e-mail: jiri.kratena@sweco.cz

Ing. Jana Křivánková, Ph.D. (zástupce vedoucího)
e-mail: krivankova@envi-pur.cz

Ing. Robert Armič Sponza, Ph.D. (zástupce vedoucího)
e-mail: krivankova@envi-pur.cz