Únorový Vodárenský čtvrtek - Radioaktivní

01.03.2022

Jak název napovídá, tématem tohoto Vodárenského čtvrtku byla radioaktivita, a to nejen radioaktivita vody, ale i prostor, ve kterých je s vodou nakládáno. Webinář zahájil Jakub Sochor, který přehledně shrnul základní terminologii a zejména povinnosti těch, kteří vodu dodávají. Zdůraznil, že se nejedná jen o povinnost měřit koncentraci radioaktivních látek ve vodě, ale o celý soubor opatření, která se vztahují na pracoviště, kde se s takovou vodou nakládá. Pro všechny provozovatele, kteří odebírají podzemní vodu, je důležité vědět, že v takovém případě je vždy potenciální nebezpečí výskytu radioaktivních látek a je tedy nutné provést základní šetření v souladu s legislativou vztahující se k radiační ochraně.

Druhou přednáškou byly provozní zkušenosti Vodárenské akciové společnosti s provozem úpraven vody, kde se z vody odstraňuje uran. Kromě popisu technologie se s námi Zdeňka Jedličková podělila o řadu cenných praktických informací o tom, jaké specifické povinnosti vznikají provozovateli takové úpravny, a to již i před zahájením celého provozu.

Závěr Vodárenského čtvrtku zavedl diváky na čistírnu důlních vod v Příbrami. Po úvodním představení státního podniku DIAMO a jeho aktivit Miroslavem Růžičkou následovala virtuální prohlídka příbramské čistírny. Kamera nás v doprovodu zástupců DIAMO provedla od bývalé těžní jámy, ze které se voda k úpravě čerpá, přes celou technologii až k regeneraci sorpčního materiálu a odtoku vyčištěné vody do recipientu. Čistírna je postavená za účelem dekontaminace radioaktivní vody, která se stahuje do těžebních oblasti a po naplnění důlních prostor by volně vytékala do životního prostředí. Ročně čistírnou projde přes 2 milióny kubických metrů vody, které jsou pak vypuštěny do blízké říčky Kocáby. Obsah radionuklidů v surové vodě se neustále mírně snižuje, takže je předpoklad, že v budoucnu bude možno čištění opustit a vodu nechat volně vytékat. Více o reálných hodnotách kontaminantů ve vodě a vývoji v čase se můžete dozvědět z části prezentace, která z časových důvodů na webináři nezazněla a je k dispozici na stránce Vodárenských čtvrtků. Jako vždy je možné zhlédnout celý záznam z Youtube kanálu CzWA.

Z prezentace Z. Jedličkové děkujeme za poskytnutí odkazů na požadavky a doporučení SÚJB, které by se v praxi mohly hodit.

Požadavky:

evidenční list dodavatele pitné vody dodávané pro veřejnou potřebu  

evidenční list pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření - Úpravna podzemní vody, na níž je provozováno zařízení na úpravu vlastností podzemní vody nebo nakládáno s vodárenskými kaly Evidenční list dodavatele vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou (sujb.cz)

 Měření a hodnocení (radiační ochrana) – držitelé osvědčení na stanovení osobních dávek pracovníků https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?table=tab_b 

Diamo s.p. je držitelem povolení k dohledání a určení zdroje ionizujícího záření (ZIZ) v záchytu nebo nálezu radioaktivního materiálu (RM) nebo k převzetí RM a nakládání s radioaktivními odpady (RAO).

Doporučení:

https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/DR-RO-5-1-Rev-0-0.pdf  (měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu)
https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/DR-RO-5-3-Rev-0-0-Doporuceni-uvolnovani-ML2.pdf  (měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření
https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/DR-RO-5-2-Rev-0-0-cj_3924_2018_radon.pdf  ( stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu)
https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/DR-RO-5-2-Rev-0-0-cj_3914_2018_radionuklidy.pdf  (stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištích se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu)