Úpravna vody je efektivní bariéra proti koronaviru

08.04.2020

Ačkoliv byl potvrzen záchyt viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách a je teoretická možnost transportu viru do povrchových vod, mezi vodárenskými odborníky panuje názor, že přenos viru do pitné vody je vysoce nepravděpodobný.

Jisté riziko lze spatřovat v transportu koronaviru cestou odpadních vod do povrchových zdrojů pitné vody. Různé studie prokazují různou dobu přežití koronaviru na různých površích, stejně tak i ve vodě. Při průchodu koronaviru přirozeným prostředím povrchových vod budou na virus působit různé potenciálně inaktivující faktory od slunečního záření, přes výkyvy pH prostředí, až po mikroorganismy ve vodě. Má se za to, že tyto faktory budou působit na eliminaci viru ve vodě po proudu a v čase.

Pokud by i přes působení zmíněných faktorů byl virus přítomen v surové vodě, pak bude podroben působení stávajících technologických procesů úpraven vody. Obecně se má za to, že konvenční úpravna vody splňující požadavky na separaci virů, bude schopna i záchytu koronaviru. Kombinace koagulace, filtrace a dezinfekce je považována za dostatečnou s cílem inaktivovat viry v upravované vodě, tedy i nový virus SARS-CoV-2.

Poznatky a studie učiněné v souvislosti s předchozí epidemií nemoci způsobené virem SARS, což je virus příbuzný k novému koronaviru, uvádějí, že takové viry jsou citlivé na působení chloru a UV záření. Očekává se tedy, že standardně používané dezinfekční postupy povedou i ke spolehlivé eliminaci nového koronaviru SARS-CoV-2, za předpokladu, že související zařízení jsou v odpovídajícím technickém stavu a procesy jsou správně fungující.