Valná hromada

Valná hromada

• Valná hromada je vrcholným orgánem CzWA. Svolává ji prokazatelným způsobem výbor CzWA, nejméně jedenkrát za rok.

• Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech CzWA, které nejsou těmito stanovami svěřeny ostatním orgánům CzWA.


Mezi výlučné pravomoci valné hromady patří projednání a schválení:

• zprávy výboru o činnosti v uplynulém období a návrhu budoucí činnosti

• programových dokumentů

• stanov CzWA, etického kodexu a změn v nich

• volebního, jednacího a organizačního řádu

• pravidel hospodaření, schválení rozpočtu a zprávy o výsledcích hospodaření CzWA

• majetkových vstupů do jiných právních subjektů

• výše členských příspěvků a příspěvkový režim, přičemž člen CzWA se může svobodně rozhodnout zaplatit vyšší členský příspěvek a v kratším termínu

• zprávy revizní komise

• dalších dokumentů potřebných pro činnost CzWA

• volba a odvolání členů výboru CzWA, revizní komise