Voda v krasu

09.11.2022

V říjnovém vodárenském čtvrtku jsme zavítali do oblasti Moravského (MK) a Českého krasu.

Přednáška M. Kotyzové (CHKO MK) a T. Halešové (ALS Czech Republic) byla zaměřena na vliv antropogenní činnosti na skapové vody Moravského krasu. MK je jednou z nejstarších chráněných oblastí, jejíž zranitelnost je dána vlastností vápenců, které podléhají intenzivnímu krasovění. Voda protéká puklinami bez dostatečného samočištění. Ohrožení kvality vod je dáno vstupem na ponorech nečištěné odpadní vody, nedostatečným čištěním odpadních vod, svůj podíl má i jednotná kanalizace a v neposlední řadě zemědělství. Proto byla vytvořena ochranná pásma nad jeskyněmi a závrty, aby bylo omezeno splavování hnojiv a dalších nečistot. V CHKO MK jsou sledované i povrchové toky řek, pro zjištění vnosu znečištění ze vzdálenějšího povodí. Asi bychom nevěřili, že i v takto zranitelných lokalitách najdeme pesticidy. Věděli jste, že řeka Punkva je ponorná řeka, která se propadá do podzemí a pak vyvěrá a je z ní povrchový tok? Norma, která stanovuje limit pro pesticidní látky, je často překračována více v podzemních než povrchových vodách. V přednášce bylo ukázáno porovnání vybraných lokalit CHKO z pohledu koncentrace pesticidů právě podzemních vod v I., II. a III. zóně.

Přednáška J. Bruthanse (PřF UK) nás zavedla do problematiky proudění podzemních vod, jak je možné pomocí stopovacích zkoušek určit, kudy voda proudí a poznat zdroje kontaminace, a výsledky pak využít k ochraně vodních zdrojů. Příklad byl uveden z oblasti Českého krasu a Turnovska. Pomocí těchto zkoušek bylo zjištěno, že v Českém krasu existuje velmi rychlé krasové proudění ve značných hloubkách pod nepropustnou výplní holyňsko-hostínské synklinály (stovky metrů).

Závěrečná přednáška V. Sítkové (VÚMOP) nás provedla studií proveditelnosti opatření ke zlepšení kvality vody na vybraných vodních tocích CHKO Křivoklátsko, CHKO Český kras a CHKO Brdy. Nejprve byla provedena identifikace zdrojů znečištění zájmových území, analyzovány veškeré podklady a navržena opatření, která zmírní nebo úplně odstraní znečištění vodních toků.
Podrobnosti se dozvíte ze záznamu tohoto vodárenského čtvrtku. Odkaz najdete na stránkách odborné skupiny Vodárenství.