CzWA - homepage

Termíny a program konference

PROGRAM


Středa, 20. září 2017

8.00 – 11.00 REGISTRACE

9.30 – 10.20 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – KONCERTNÍ SÁL


Za Asociaci pro vodu ČR účastníky přivítají:

• doc. Ing. David Stránský, Ph.D., předseda výboru CzWA

• prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., předseda programového výboru konference


10.30 – 12.30 PLENÁRNÍ SEKCE – KONCERTNÍ SÁL

Moderátor: doc. Ing. David Stránský, Ph.D.


Sucho a jeho dopady na provoz úpraven vody a čistíren odpadních vod adobe

Wanner J., Hánová K., Hála R., Janda V., VŠCHT Praha, VRV a.s.


Central and Eastern Europe: Challenges and Perspectives for IWA

Diane d´Arras, Prezident IWA


The latest upgrade of Vienna Central WWTP – principal change in energy management of the plant

Helmut Kroiss, Past-prezident IWA


Energetické hodnocení ČOV adobe

Miroslav Kos, SMP CZ a.s.


An integrated approach to the optimization of design and operation of drinking water plants and wastewater treatment plants

english verzion adobe,   česká verze adobe

Stefan Winkler, HACH LANGE s.r.o.12.30 – 14.30 PŘESTÁVKA NA OBĚD A PROHLÍDKU POSTERŮ


14.30 – 18.00 DVĚ PARALELNÍ SPECIALIZOVANÉ SEKCE


16.00 – 16.30 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ A PROHLÍDKU POSTERŮ


18.00 UKONČENÍ PRVNÍHO DNE PŘEDNÁŠEK


20.00 PANELOVÁ DISKUSE – SPOLEČENSKÝ VEČER

Zahájení večera koncertem v podání Trio Syrinx.
Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu předsedy CzWA pro nejlepší posterová sdělení v oblasti Aplikovaná věda, technologie a inženýrství a Výzkum a vývoj.
Panelová diskuze.


PARALELNÍ SPECIALIZOVANÉ SEKCE


SEKCE 1 – KONCERTNÍ SÁL

Provozování ČOV

Moderátor: Bc. Ing. Martin Srb, Ph.D.


14.30 – 15.00

Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek – srovnání dvou realizovaných čistíren SBR adobe

Koller M., Keclík F., Mráčková S., Hammer V.


15.00 – 15.30

Intenzifikace ČOV Tlučná s využitím nosičů biomasy ve fluidním loži adobe

Máca J., Košek M., Novák L.


15.30 – 16.00

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody na kvalitu vody vypouštěné z ČOV adobe

Prokel Stěhulová B., Hrubý T., Srb M., Pecl R., Čech P., Sýkora P.


16.00 – 16.30 Přestávka


16.30 – 17.00

Membránové ČOV – možnosti, praktické aplikace a provozní zkušenosti adobe

Vojtěchovský R., Vilím D.


17.00 – 17.30

Ovlivnění biologického čištění odpadních vod nedostatkem fosforu adobe

Koubová J., Srb M.


17.30 – 18.00

Vyhodnocení pilotního provozu stanice pro komplexní havarijní monitoring přítoku odpadních vod na ÚČOV Praha adobe

Nábělková J., Sýkora P., Rýznarová I.


SEKCE 2 – RESTAURACE KONGRESOVÉHO CENTRA

Ochrana vod, dezinfekce, mikropolutanty

Moderátor: Ing. Andrea Benáková, Ph.D.


14.30 – 15.00

Monitoring moderních polutantů v různých složkách ŽP adobe

Halešová T.


15.00 – 15.30

Model SWAT – návrh managementu povodí vodárenské nádrže Trnávka, vedoucí k redukci znečištění reaktivními formami N a P adobe

Gregar J., Gregar M.


15.30 – 16.00

Ochrana vod v CHKO Moravský kras adobe

Malá J., Schrimpelová K., Tůma A.


16.00 – 16.30 Přestávka


16.30 – 17.00

Odstraňování specifických polutantů na ČOV a v horninovém prostředí

Váňa M., Kučera J., Matoušová L.


17.00 – 17.30

Distribuce genů resistence na čistírně odpadních vod adobe

Proksová E., Król K., Časarová K., Říhová Ambrožová J., Vejmelková D.


17.30 – 18.00

Použití čistého kyslíku a ozonu pro regulaci perzistentních organických polutantů (POP) ve farmaceutických a komunálních čistírnách odpadních vod adobe

Radavelli L. P., Tůma A.Čtvrtek, 21. září 2017

09.00 – 12.30 DVĚ PARALELNÍ SPECIALIZOVANÉ SEKCE

10.30 – 11.00 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ A PROHLÍDKU POSTERŮ


SEKCE 3 – KONCERTNÍ SÁL

Úprava a zásobování vodou

Moderátor: Ing. Martin Koller, Ph.D.


09.00 – 09.30

Shrnutí poznatků z modernizací a rekonstrukcí úpraven vody (nové vodárenské technologie) adobe

Drbohlav, J., Středa P., Písek L., Šesták J.


09.30 – 10.00

Aplikace ferátů pro odstranění arzenu z podzemní vody, testování on-site pomocí mobilní čtvrtprovozní linky adobe

Heřmánková M., Vokáč R., Kovář M., Kolařík J., Slunský J., Filip J.


10.00 – 10.30

Zkušenosti s aplikací směsných oxidantů pro oxidaci, dezinfekci a hygienické zabezpečení v České republice adobe

Macek L.


10.30 – 11.00 Přestávka


11.00 – 11.30

Odstraňování mikropolutantů a biologického znečištění z vltavské vody na rekonstruované úpravně vody Trnová adobe

Paul J., Dolejš P., Liška M., Říhová Ambrožová J., Hrušková P., Soukup J., Dobiáš P.


11.30 – 12.00

Změna způsobu hygienického zabezpečení vody – přechod od chloru na chlornan sodný vyráběný v místě aplikace adobe

Kratěna J., Kelbich P., Nováková Z., Tláskalová B.


12.00 – 12.30

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy – vliv „sucha“ na zásobování pitnou vodou adobe

Nováková J., Drbohlav J.


SEKCE 4 – RESTAURACE KONGRESOVÉHO CENTRA

Různé specifické procesy a technologie čištění odpadních vod

Moderátor: Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.


09.00 – 09.30

Adaptace anammox na nízké teploty v hlavním proudu odpadní vody na ČOV adobe

Kouba V., Vejmelková D., Jeníček P., Bartáček J.


09.30 – 10.00

Význam ozonizace při odstraňování mikroznečištění z pitné a odpadní vody adobe

Beneš J.


10.00 – 10.30

Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy adobe

Staněk R., Zábranská J.


10.30 – 11.00 Přestávka


11.00 – 11.30

Decentrál, stále nechtěné dítě? adobe

Plotěný K.


11.30 – 12.00

Vliv technologických parametrů post-aerace na kvalitu anaerobně stabilizovaného kalu adobe

Vojtíšková M., Šátková B., Jeníček P.


12.00 – 12.30

Znovuzískávání fosforu s využitím iontové výměny adobe

Johanidesová I., Káchová P., Růžičková I., Pečenka M., Wanner J.12.30 – 14.00 PŘESTÁVKA NA OBĚD A PROHLÍDKU POSTERŮ


14.00 – 16.00 KONCERTNÍ SÁL, VÝSTAVNÍ SÁL A RESTAURACE

čtyři paralelní diskuzní sekce Vize dalšího vývoje vodního hospodářství v ČR


Témata do diskuse:

Propojení vědy a praxe ve vodním hospodářství

Moderátor: Igor Bodík


Hospodaření s vodou v krajině a ve městech

Moderátoři: David Stránský, Jiří Paul


Opětovné využívání odpadních vod a čistírenských kalů - legislativa, specifické polutanty, hygienizace

Moderátor: Filip Wanner


Bodové a plošné zdroje znečištění, dosažitelné limity, reflexe ve Vodním zákoně a navazujících předpisech

Moderátor: Jiří Wanner


18.00 SPOLEČENSKÝ COUNTRY VEČER s plavbou po Labi lodí Král Jiří

Počet účastníků je omezen na 60 osob. Svoji rezervaci udělejte v přihlášce.Pátek, 22. září 2017

09.00 – 13.00 DVĚ PARALELNÍ EXKURZE


>EXKURZE 1

ČOV a úpravna vody Poděbrady

Sraz v 9:00 na Riegrově náměstí u Riegrova pramene, odtud přeprava výletním vláčkem
9:20 – 10:10 prohlídka Úpravny vody v Poděbradech
10:10 – 10:50 přejezd výletním vláčkem
10:50 – 11:40 prohlídka ČOV Poděbrady
12:00 – návrat vláčkem na Riegrovo náměstí


EXKURZE 2

Zámek Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou

9:20 Sraz na parkovišti v ulici Lázeňská (bude zajištěn volný výjezd)
10:00 – 11:00 prohlídka zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou s průvodcem
odjezd domů nebo zpět do PoděbradOBJEDNÁVKA SBORNÍKU

Objednávka sborníku 12. bienální konference a výstavy VODA 2017  word

GENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘI

 

PARTNEŘI

       

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI