foto

Krátké představení konference

Tato akce navazuje na řadu úspěšných bienálních konferencí AČE ČR pořádaných od roku 1995. Od roku 2011, kdy se AČE ČR transformovala na CzWA a rozšířila svůj záběr od úzkého zaměření na odpadní vody na problematiku vody v celé její komplexnosti, se konference konají pod názvem VODA. Bienální konference jsou akcí, kde si může návštěvník učinit průřezovou představu o práci všech odborných skupin CzWA a o aktuálních problémech a směrech vývoje ve vodním hospodářství.

Tematické okruhy konference v r. 2019 vyplývají z témat diskutovaných na tzv. Ideových konferencích CzWA (odkaz) jako nosných pro zaměření CzWA. Jsou to:
1. Znovuvyužití vody a kalu
2. Kvalita vody na odtoku z ČOV
3. Specifické polutanty
4. Dešťové vody ve městech
5. Vodárenství a ochrana vody v přírodě

Příspěvky bude možno podávat jako ústní prezentace nebo jako postery. Novinkou konference je, že postery již nebudou rozdělovány na dvě skupiny „Aplikovaná věda, technologie a inženýrství“ a „Výzkum a vývoj“, ale budou se podávat do tematických okruhů. Pro zviditelnění posterových sdělení budou postery doprovázeny krátkými 3 minutovými prezentacemi.

Účastníci do 35 let se mohou zúčastnit soutěže o nejlepší ústní prezentaci a o nejlepší poster. Podmínkou je aktivní prezentace vlastní práce, tj. účastník musí být 1. autorem příspěvku a musí být přítomen na konferenci.

Pro usnadnění a zpřehlednění podávání abstraktů byla vyvinuta on-line aplikace (viz záložka Podávání abstraktů).

Pro zvýšení atraktivity konference pro účastníky z akademického prostředí jsou podnikány kroky pro zařazení sborníku do databáze Scopus.

Nedílnou součástí všech konferencí je diskuse v odborných sekcích i v kuloárech. Ta bude ještě doplněna řízenou diskusi v diskusních sekcích odpovídajících tematickým okruhům.

Bienální konference VODA 2019 se bude konat opět v Poděbradech v prostorách Kongresového centra Lázeňská Kolonáda, které umožňují, aby nedílnou součástí konference byla i doprovodná výstava.Konference se koná pod záštitou

   

Záštitu nad konferencí převzal         Konference se koná pod záštitou     Záštitu nad konferencí převzala
pan ministr Miroslav Toman              Ministerstva životního prostředí       paní hejtmanka Ing. Jaroslava
                                                                                                                   Pokorná Jermanová