CzWA - homepage
foto

Krátké představení konference

Tato akce navazuje na řadu úspěšných bienálních konferencí AČE ČR pořádaných od roku 1995. Od roku 2011, kdy se AČE ČR transformovala na CzWA a rozšířila svůj záběr od úzkého zaměření na odpadní vody na problematiku vody v celé její komplexnosti, se konference konají pod názvem VODA. Bienální konference jsou akcí, kde si může návštěvník učinit průřezovou představu o práci všech odborných skupin CzWA a o aktuálních problémech a směrech vývoje ve vodním hospodářství.

Tematické okruhy konference v r. 2019 vyplývají z témat diskutovaných na tzv. Ideových konferencích CzWA (odkaz) jako nosných pro zaměření CzWA. Jsou to:
1. Znovuvyužití vody a kalu
2. Kvalita vody na odtoku z ČOV
3. Specifické polutanty
4. Dešťové vody ve městech
5. Vodárenství a ochrana vody v přírodě

Příspěvky bude možno podávat jako ústní prezentace nebo jako postery. Novinkou konference je, že postery již nebudou rozdělovány na dvě skupiny „Aplikovaná věda, technologie a inženýrství“ a „Výzkum a vývoj“, ale budou se podávat do tematických okruhů. Pro zviditelnění posterových sdělení budou postery doprovázeny krátkými 3 minutovými prezentacemi.

Účastníci do 35 let se mohou zúčastnit soutěže o nejlepší ústní prezentaci a o nejlepší poster. Podmínkou je aktivní prezentace vlastní práce, tj. účastník musí být 1. autorem příspěvku a musí být přítomen na konferenci.

Pro usnadnění a zpřehlednění podávání abstraktů byla vyvinuta on-line aplikace (viz záložka Podávání abstraktů).

Pro zvýšení atraktivity konference pro účastníky z akademického prostředí jsou podnikány kroky pro zařazení sborníku do databáze Scopus.

Nedílnou součástí všech konferencí je diskuse v odborných sekcích i v kuloárech. Ta bude ještě doplněna řízenou diskusi v diskusních sekcích odpovídajících tematickým okruhům.

Bienální konference VODA 2019 se bude konat opět v Poděbradech v prostorách Kongresového centra Lázeňská Kolonáda, které umožňují, aby nedílnou součástí konference byla i doprovodná výstava.GENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘI

 

PARTNEŘI

       

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

   

SPOLUPRÁCE