Vodárenství

09.04.2020

O nás

Odborná skupina byla založena na podzim roku 2011. V roce 2016 se skupina spojila s odbornou skupinou Povrchové vody. Od 1. ledna 2017 se OS rozrostla o členy Československé asociace vodárenských expertů, která fúzovala sloučením s CzWA. Skupina nyní sdružuje více jak 70 odborníků, 67 z nich jsou členové CzWA.

Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří zejména propojení odborníků pracujících na rozhraní témat pitná/povrchová/odpadní voda. Skupina se zabývá aktuálními a očekávanými problémy vodárenství a vodárenských systémů a podílí se na připomínkování legislativy a přípravy koncepčních materiálů souvisejících s vodárenstvím, pitnou vodou a vodou využívanou k jiným účelům. Skupina má ambici vytvořit platformu pro spojení odborného potenciálu všech profesních skupin s obdobným zaměřením, ať jsou to obsahově blízké odborné skupiny asociace nebo organizace jako SOVAK a další.

 

Činnost v roce 2019

Skupina v roce 2019 uspořádala v dubnu pokračování semináře Riziková analýza – otázky a odpovědi. Členové skupiny byli aktivní také na mnoha akcích pořádaných nebo spolupořádaných CzWA či přednesli názory skupiny na aktuální témata při jiných příležitostech.

Významným počinem skupiny byla účast jejích členů na semináři Pitná voda pro 3. tisíciletí, který pořádal Senát Parlamentu ČR, Stálá komise Senátu VODA-SUCHO. Dvě třetiny příspěvků přednesli právě naši členové. Ze semináře vzešly závěry, které budou dopodrobna projednávány senátní komisí.

Své pevné místo má vodárenství i na bienální konferenci Voda, která proběhla v září 2019 v Poděbradech. Na konferenci administrovala skupina Vodárenství dvě sekce a jedno z témat pro diskuzní fórum (Specifické polutanty a vodárenství).

Členové skupiny se podílí na činnosti Národního akčního plánu pro snížení používání pesticidů, naší ambicí je prosadit veřejně dostupnou databázi použití pesticidů na konkrétní pozemky. I v roce 2019 připravila skupina komentář k benchmarkingu vodovodů a kanalizací, který provádí ministerstvo zemědělství. V souladu s podepsaným memorandem se sdružením SOVAK skupina úzce spolupracuje s komisí pro úpravny vod.

 

Plán činností na rok 2020

V roce 2020 bude stěžejní akcí bienální konference Pitná voda v Táboře, které je skupina spolupořadatelem.

CzWA uspěla ve výběrovém řízení na hostitele bienální konference IWA Water Loss 2022. Již v letošním roce bude nutné zahájit přípravy, propagaci a shánění partnerů. Očekává se účast více jak 300 participantů z celého světa.

Skupina se bude i nadále věnovat aktivitám, které lze již považovat za stálou agendu – účast v NAP pro snižování pesticidů, benchmarking vodovodů a kanalizací apod.

 

 

Kontakty

e-mail: os-vod@czwa.cz

Mgr. Jiří Paul (vedoucí)
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 747 114

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Lidická 25/27, 602 00 Brno
tel.: +420 541 126 231

Ing. Helena Sochorová (zástupce vedoucího)
Vodohospodářský podnik a.s.
Pražská 14, P.O.Box 2, 303 02 Plzeň

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (zástupce vedoucího)
W&ET Team
Písecká 2, 370 11 České Budějovice

rolex hodinek