Vodárenství

09.05.2019

O nás

Odborná skupina byla založena na podzim roku 2011. V roce 2016 se skupina spojila s odbornou skupinou Povrchové vody. Od 1. ledna 2017 se OS rozrostla o členy Československé asociace vodárenských expertů, která fúzovala sloučením s CzWA. Skupina nyní sdružuje více jak 70 odborníků, 67 z nich jsou členové CzWA.


Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří zejména propojení odborníků pracujících na rozhraní témat pitná/povrchová/odpadní voda. Skupina se zabývá aktuálními a očekávanými problémy vodárenství a vodárenských systémů a podílí se na připomínkování legislativy a přípravy koncepčních materiálů souvisejících s vodárenstvím, pitnou vodou a vodou využívanou k jiným účelům. Skupina má ambici vytvořit platformu pro spojení odborného potenciálu všech profesních skupin s obdobným zaměřením, ať jsou to obsahově blízké odborné skupiny asociace nebo organizace jako SOVAK a další.

 

Činnost v roce 2018

Kromě spolupořádání několika menších seminářů s dalšími odbornými skupinami byl nejvýznamnější akcí roku, na které se skupina podílela, 14. ročník konference Pitná voda 2018 v Táboře. Konferenci pořádá W&ET Team. Účast 280 odborníků a 55 přednesených příspěvků byly potvrzením, že se jedná o největší vodárenskou konferenci v ČR.
Skupina se dále podílela na zavádění rizikové analýzy (Water Safety Plans) do praxe. Byl uspořádán odborný seminář Riziková analýza – nová povinnost ve vodárenství. Otázky a odpovědi (18. 4. 2018 v Praze). Zástupci skupiny jsou spoluautory zjednodušené metodiky pro provádění rizikové analýzy u malých vodárenských systémů, kterou vydal Státní zdravotní ústav.


Členové skupiny se podílí na činnosti Národního akčního plánu pro snížení používání pesticidů, naší ambicí je prosadit veřejně dostupnou databázi použití pesticidů na konkrétní pozemky. I v roce 2018 připravila skupina komentář k benchmarkingu vodovodů a kanalizací, který provádí ministerstvo zemědělství. V souladu s podepsaným memorandem se sdružením SOVAK skupina úzce spolupracuje s komisí pro úpravny vod, jejíž schůzky se účastnil zástupce naší skupiny.

 

Plán činností na rok 2019

V roce 2019 se bude skupina spolupodílet na vytvoření programu pro konferenci Voda 2019 a bude spolupořádat několik menších akcí s dalšími odbornými skupinami CzWA. V konferenčním centru na koleji Sázava proběhne 24. dubna pokračování úspěšného semináře na téma rizikové analýzy: Riziková analýza – otázky a odpovědi. Krom toho skupina plánuje uspořádat diskusní setkání na specifická témata, jako pesticidní látky, problematika odlehčování vod z jednotné kanalizace a podobně.


Skupina se bude i nadále věnovat aktivitám, které lze již považovat za stálou agendu – účast v NAP pro snižování pesticidů, benchmarking vodovodů a kanalizací apod.

 

Kontakty

e-mail: os-vod@czwa.cz

Mgr. Jiří Paul (vedoucí)
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 747 114

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Lidická 25/27, 602 00 Brno
tel.: +420 541 126 231

Ing. Helena Sochorová (zástupce vedoucího)
Vodohospodářský podnik a.s.
Pražská 14, P.O.Box 2, 303 02 Plzeň

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (zástupce vedoucího)
W&ET Team
Písecká 2, 370 11 České Budějovice

rolex hodinek