Výbor CzWA

Menu  ►  O nás  ►  Orgány CzWA
22.05.2019

Členové výboru CzWA pro období 2019 – 2022


doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - předseda výboru
Mgr. Jiří Paul, MBA – místopředseda výboru
doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - sekretář
Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D. - hospodář
Ing. Martin Fiala, Ph.D. – řízení odborných skupin
doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková - spolupráce se zahraničím
Ing. Martin Srb, Ph.D. - spolupráce s IWA a EWA
Ing. Andrea Benáková, Ph.D. – projekty, dotace
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. – projekty, dotace
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - vzdělávání, komunikace, PR
Ing. Filip Harciník - koordinace YWP CZ

 

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - předseda výboru

Vystudoval řádné a doktorské studium v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v současnosti vede Katedru zdravotního a ekologického inženýrství tamtéž. Věnuje se problematice srážko-odtokových vztahů v urbanizovaných povodích, konkrétně matematickému popisu těchto jevů, hydraulické spolehlivosti systémů, integrovanému posouzení vlivu městského odvodnění na recipient a zavádění systémů hospodaření s dešťovou vodou. Výsledkyvýzkumné činnosti přednáší a publikuje na domácím i zahraničním fóru.

 

 

Mgr. Jiří Paul, MBA – místopředseda výboru

Po studiu biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pracoval jako technolog a vedoucí provozu úpraven a čistíren odpadních vod. Od roku 2001 působí ve společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., v současnosti na pozici ředitele společnosti. Podílel se na vzniku odborné skupiny Vodárenství,
kterou od jejího založení v roce 2011 vede. V minulém volebním období byl členem výboru.


 

 

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - sekretář

Inženýrské studium v oboru Technologie vody absolvovala na Fakultě technologie vody a paliv VŠCHT Praha, kde později získala také titul Ph.D.
V současné době působí jako docent pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Stavební fakultě VUT v Brně, kde vede Ústav chemie. Její výzkumná činnost je zaměřená především na nutrienty v povrchových i odpadních vodách zejména se zřetelem k biologickému odstraňování dusíku, emergentní polutanty a problematiku povrchových vod Moravského krasu. Výsledky výzkumné činnosti publikuje v domácích i zahraničních periodikách a na konferencích.

 

 

 

Ing. Břetislav Krňávek, PhD. - hospodář

Inženýrský titul získal na VŠCHT Pardubice z oboru technologie a titul Ph.D. na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha. Má za sebou bohatou praxi v radioimunochemických zemědělských laboratořích, od r. 1993 působí ve vývoji firmy FORTEX - AGS, a.s. Šumperk, od r. 1996 pak jako vedoucí technického rozvoje a hlavní technolog ČOV. Kromě toho zajišťuje výuku biologického čištění odpadních vod pro Agronomickou fakultu Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzitě v Brně. Autor mnoha odborných publikací, je členem Biotechnologické společnosti, České akademie zemědělských věd, International Academy of Science on Information Processing, Processes and Technology.

 

 

Ing. Martin Fiala, Ph.D. - řízení odborných skupin

Inženýrské studium absolvoval v oboru Technologie ochrany prostředí na VŠCHT Praha, doktorské studium absolvoval na fakultě Technologie vody a prostředí. Po ukončení studia pobýval 9 měsíců v Německu, kde působil jako technolog čištění odpadních vod u společnosti PURAC. Následně působil u společnosti HST Hydrosystémy, kde získal devítiletou praxi v navrhování, posuzování, projektování a realizaci zakázek z oblasti čištění a úpravy vod. Poté působil 4 roky u společnosti Středočeské vodárny a.s. a od roku 2017 pracuje na volné noze. Je autorizovaným inženýrem v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

 

 

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková - spolupráce se zahraničím

Absolventka Stavební Fakulty ČVUT v Praze, oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Po stáži a postgraduálním studiu na výzkumném ústavu EAWAG Dübendorf ve Švýcarsku získala doktorský titul na ETH Curych. Působí na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství Stavební fakulty ČVUT jako docentka. Zabývá se především matematickým modelováním transportních a transformačních procesů souvisejících s problematikou městského odvodnění a vodních toků, posuzováním vlivu odlehčovacích komor na vodní toky a koncepcemi hospodaření se srážkovými vodami. Je vedoucí odborné skupiny Odvodňování urbanizovaných území.

 

 

Ing. Martin Srb, Ph.D. - spolupráce s IWA a EWA

Absolvoval magisterské studium oboru Technologie vody na FTOP VŠCHT Praha, bakalářské studium v programu specializace v pedagogice na VŠCHT Praha a následné doktorské studium s tématem řízení procesů odstraňování dusíku na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Svoji pracovní kariéru zahájil jako technolog a manažer technologického útvaru v 1. SčV, a.s., nyní působí jako manažer útvaru technologie vod v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s. V rámci výzkumných projektů podpořených TA ČR apod. se podílí na přenosu výzkumných poznatků do praxe. Účastní se domácích i zahraničních konferencí a pravidelně publikuje. Kromě CzWA je také viceprezidentem Českého červeného kříže.

 

 

Ing. Andrea Benáková, Ph.D. – projekty, dotace

Absolvovala doktorské studium v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí a magisterské studium v oboru Technologie vody na VŠCHT Praha. V současné době pracuje na ústavu Technologie vody a prostředí VŠCHT Praha jako vědecký pracovník. Zároveň působí jako biolog na Útvaru kontroly jakosti vody společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Zabývá se problematikou biologického čištění odpadních vod, opětovným využíváním vyčištěných odpadních vod a identifikací bakterií pomocí FISH metody. Je vedoucí odborné skupiny Biologie vody.

 

 

 

doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. – projekty, dotace

Absolvovala magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, obor Životní prostředí. Disertační i habilitační práci obhájila na Stavební fakultě ČVUT v Praze v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. V současnosti působí jako docent na Stavební fakultě ČVUT v Praze na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství. Přednáší v bakalářském i magisterském studijním programu, vede studenty při zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací. Podílí se na řešení výzkumných úkolů a projektech v oboru vodní hospodářství. Zaměřuje se především na monitoring a hodnocení chemické kvality odpadních a povrchových vod. Výsledky výzkumu pravidelně publikuje v odborných periodikách českých i zahraničních.

 

 

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - vzdělávání, komunikace, PR

Inženýrské studium v oboru vodní hospodářství a vodní stavby absolvoval na Fakultě stavební VUT v Brně, kde také následně absolvoval doktorské studium s tématem disertační práce zaměřeným na plánování rekonstrukcí vodovodů. Nyní působí na Ústavu vodního hospodářství obcí jako zástupce vedoucího ústavu a odborný asistent s profilací na obor vodárenství, zaměřuje se na mj. posuzování technického stavu vodárenských objektů, procesy úpravy vody a rizikovou analýzu. Vydává odborný časopis Vodovod.info. Je členem odborné skupiny Vodárenství.

 

 

 

Ing. Filip Harciník - koordinace YWP CZ

Absolvoval obor Technologie vody na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT v Praze, kde kombinovanou formou pokračuje v Ph.D. studiu. Pracuje jako hlavní technolog odpadních vod v Severočeských vodovodech a kanalizacích a.s. Ve výboru CzWA bude mít na starost koordinaci skupiny Young Water Professionals (Czech Republic), ve které je předsedou.

 

 

 

 

Výbor CzWA má funkci řídící a koordinační. Výbor CzWA zastupuje CzWA navenek. Statutárním zástupcem CzWA je předseda nebo místopředseda. Výbor CzWA je oprávněn k nezbytným činnostem, které souvisí se svěřenými pravomocemi. Mezi pravomoci výboru CzWA patří i ty pravomoci, které na něj svým usnesením delegovala členská schůze. Výbor CzWA je oprávněn navrhovat čestné členství.

• Výbor je jedenáctičlenný.

• Funkční období výboru CzWA činí tři roky.

• Výbor volí ze svého středu předsedu, jednoho či více místopředsedu, sekretáře a hospodáře CzWA, případně další funkcionáře. Výbor se schází dle potřeby, zpravidla čtyřikrát do roka.

K řešení odborných problémů ustavuje výbor CzWA stálé nebo ad hoc odborné skupiny. O jejich vzniku musí výbor uvědomit všechny členy CzWA.

• Výbor CzWA je usnášeníschopný, když je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Svá rozhodnutí přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů výboru, pokud není požadován počet vyšší. Podrobnosti upravuje Jednací řád výboru CzWA.

• Výbor CzWA řídí jednání členské schůze a pořizuje zápis z jejího jednání pro všechny členy CzWA.