Výbor CzWA

Menu  ►  O nás  ►  Orgány CzWA
22.05.2019

Členové výboru CzWA pro období 2022 – 2025

 

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - předseda výboru
Mgr. Jiří Paul, MBA – místopředseda výboru
doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - sekretář
Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. - hospodář
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. – řízení odborných skupin
doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková - spolupráce se zahraničím
Ing. Martin Srb, Ph.D. - spolupráce s IWA a EWA
Ing. Andrea Benáková, Ph.D. – projekty, dotace
Ing. Jindřich Procházka, Ph.D. – spolupráce se středními a vysokými školami
doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - vzdělávání, komunikace, PR
Ing. Filip Harciník - koordinace YWP CZ

 

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - předseda výboru

Vystudoval v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební ČVUT v Praze, doktorskou práci obhájil na téma hydraulické spolehlivosti stokových systémů navržených racionální metodou. V současnosti vede Katedru zdravotního a ekologického inženýrství na FSv ČVUT. Spolupracoval na realizaci řady grantových úkolů TAČR, GAČR, MŠMT a EU, spolupracuje se státní správou a samosprávou, zejména v oblasti hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných oblastech. V letech 2013-2022 pracoval jako předseda výboru CzWA.
V  tomto volebním období by rád posílil reputaci CzWA mezi odbornou veřejností, ve státní správě a samosprávě, a dále by rád podpořil veřejnou debatu o ideových tématech CzWA.

 

Mgr. Jiří Paul, MBA – místopředseda výboru

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, od ukončení studia působí v odboru provozování vodovodů a kanalizací. V současné době je ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Ve výboru CzWA pracoval v minulém volebním období ve funkci místopředsedy, vede odbornou skupinu Vodárenství.
V uplynulých letech se ve výboru zabýval Ideoconem a Vodním manifestem. Oba tyto projekty považuje za významný krok směrem ke zviditelnění CzWA a získání pozice odborného subjektu, který ví, jak posouvat obor dopředu.doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - sekretář

Vystudovala obor Technologie vody na VŠCHT Praha, kde získala i doktorský titul v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. V současné době je vedoucí Ústavu chemie Stavební fakulty VUT v Brně. Ve výboru CzWA pracovala jako sekretář.
Do výboru kandididovala, protože chce tímto způsobem přispívat k rozvoji vodního hospodářství, které je pro ni polem odborné působnosti i předmětem zájmu.

 

 

Ing. Eliška Maršálková, PhD. - hospodář

Absolventka oboru Technologie vody na VŠCHT Praha, doktorský titul získala na Stavební Fakultě ČVUT v Praze, oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. V současné době působí na Botanickém ústavu AVČR, v.v.i., oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, jako vedoucí vědeckého pracoviště Brno. Na pracovišti se podílí na řešení projektů GAČR, TAČR apod. Podílí se na popularizaci vědeckých poznatků v oboru Vodního hospodářství. Výsledky základního a aplikovaného výzkumu publikuje v impaktovaných časopisech. Současně se podílí na výuce předmětu Voda v krajině na Mendelově universitě. Na aktuálních problémech vodního hospodářství, především odstraňování mikropolutantů spolupracuje s pracovišti v USA a ve Švýcarsku. V CzWA působ jako zástupce odborné skupiny Vodárenství.
Do výboru CzWA kandidovala, protože by se ráda aktivněji podílela na práci celé asociace a přenášení vědeckých poznatků do praxe.

doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. - řízení odborných skupin

Absolventka Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy, obor Ochrana životního prostředí, doktorský titul získala na Fakultě Stavební ČVUT v Praze. Působí na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství Stavební fakulty ČVUT na pozici docenta. V CzWA bývá pravidelně členkou organizačního výboru bienálních konferencí VODA.
Své členství ve výboru CzWA chápe jako příležitost jak účinně přispět k propojení vědeckých a výzkumných aktivit s vodohospodářskou praxí v řešení aktuálních témat, jak začlenit aktuální požadavky praxe do vzdělávání budoucích vodohospodářských inženýrů a jak se podílet na osvětovém šíření základních principů Vodního manifestu.

 

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková - spolupráce se zahraničím

Absolventka Stavební Fakulty ČVUT v Praze, oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, doktorský titul získala na ETH Curych. Působí na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství Stavební fakulty ČVUT. Vede odbornou skupinu CzWA Odvodňování urbanizovaných území a skupinu Ideoconu Dešťové vody ve městech. Byla předsedkyní programového výboru posledních dvou bienálních konferencí CzWA VODA.
Členství ve výboru CzWA vidí jako příležitost pro šíření znalostí v oboru a pro aktivní spolupráci se státní správou a samosprávou.

 

 

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. - spolupráce s IWA a EWA

Absolvoval magisterské studium oboru Technologie vody na FTOP VŠCHT Praha, bakalářské studium v programu specializace v pedagogice na VŠCHT Praha a následné doktorské studium s tématem řízení procesů odstraňování dusíku na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Svoji pracovní kariéru zahájil jako technolog a manažer technologického útvaru v 1. SčV, a.s., nyní působí jako manažer útvaru technologie vod v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s. Odborně se profiluje směrem k čištění komunálních odpadních vod, recyklaci vody, odstraňování mikropolutantů, digitalizaci a uhlíkové neutralitě.  Účastní se domácích i zahraničních konferencí a pravidelně publikuje. Je zástupcem vedoucího odborné skupiny Čištění a recyklace městských odpadních vod. CzWA zastupuje v EWA a IWA, kde se věnuje také programu klimatické neutrality ve vodním hospodářství.

Jeho cílem ve výboru pro příští období je, abychom na naplňování strategie vytyčené v Vodním manifestu CzWA dobře spolupracovali v rámci evropských a světových struktur.

 

Ing. Andrea Benáková, Ph.D. – projekty, dotace

Absolvovala doktorské studium v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí a magisterské studium v oboru Technologie vody na VŠCHT Praha. V současné době pracuje jako biolog na Útvaru kontroly jakosti vody společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a dále působí na částečný úvazek na ústavu Technologie vody a prostředí VŠCHT Praha jako vědecký pracovník. Zabývá se mikroskopickou analýzou kalů a biologických pěn, mikrobiologickým rozborem odpadních vod a identifikací bakterií pomocí FISH metody. Rovněž se věnuje pedagogické činnosti na VŠCHT Praha a ČVUT. Je vedoucí odborné skupiny Biologie vody. V minulém volebním výboru měla na starosti získávání projektů a dotací zejména v oblasti vzdělávání.
Ráda bude nadále pokračovat v této činnosti, neboť vzdělávání je jedním z důležitých nástrojů pro naplnění cílů stanovených ve Vodním manifestu CzWA.

 

Ing. Jindřich Procházka, Ph.D. – spolupráce se středními a vysokými školami

Magisterské studium absolvoval na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, kde pokračoval ve studiu doktorském na téma intenzifikace produkce bioplynu. V současnosti pracuje jako technolog pitných a odpadních vod u společnosti ČEVAK a.s. Dále se podílí na řešení různých projektů, například v oblasti Smart City, nebo na přípravě metodiky Vodního auditu průmyslových podniků. Ve výboru CzWA nepracoval, od roku 2017 je vedoucí odborné skupiny Energie a odpadní voda.
Ve výboru by rád využil své zkušenosti z odborné skupiny EOV a energetická témata více akcentoval v rámci CzWA. Ze své činnosti u společnosti ČEVAK rád nabídne zkušenosti z praxe kombinující jak problematiku pitné, tak i odpadní vody. Dále pak zahraniční zkušenosti z práce pro Českou rozvojovou agenturu, či spolupráci s IAWD.

 

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - vzdělávání, komunikace, PR

Absolvent fakulty stavební VUT v Brně, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Působí na Ústavu vodního hospodářství obcí jako zástupce vedoucího ústavu a docent s profilací na obor vodárenství, vydává odborný časopis Vodovod.info. Je členem odborné skupiny Vodárenství, během předchozího období členství ve výboru se věnoval přípravě Listů CzWA jako předseda redakční rady.
V dalším období by rád nabídnul propojení univerzitního prostředí s asociací s cílem přispět k rozvoji oboru vodárenství.

 

 

Ing. Filip Harciník - koordinace YWP CZ

Absolvoval obor Technologie vody na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT v Praze, kde kombinovanou formou pokračuje v Ph.D. studiu. Působí ve společnosti Severočeská servisní na pozici manažera provozu kanalizací a ČOV. Ve výboru CzWA má na starost spolupráci se skupinou Young Water Professionals (Czech Republic), ve které je předsedou, byl členem organizačního výboru posledního ročníku bienální konference VODA.

Do výboru CzWA kandidoval s cílem pokračovat v integraci YWP CZ v CzWA, zviditelňovat asociaci a komunikovat její vize směrem k mladým odborníkům ve vodním hospodářství.

 

 

 

Výbor CzWA má funkci řídící a koordinační. Výbor CzWA zastupuje CzWA navenek. Statutárním zástupcem CzWA je předseda nebo místopředseda. Výbor CzWA je oprávněn k nezbytným činnostem, které souvisí se svěřenými pravomocemi. Mezi pravomoci výboru CzWA patří i ty pravomoci, které na něj svým usnesením delegovala členská schůze. Výbor CzWA je oprávněn navrhovat čestné členství.

• Výbor je jedenáctičlenný.

• Funkční období výboru CzWA činí tři roky.

• Výbor volí ze svého středu předsedu, jednoho či více místopředsedu, sekretáře a hospodáře CzWA, případně další funkcionáře. Výbor se schází dle potřeby, zpravidla čtyřikrát do roka.

K řešení odborných problémů ustavuje výbor CzWA stálé nebo ad hoc odborné skupiny. O jejich vzniku musí výbor uvědomit všechny členy CzWA.

• Výbor CzWA je usnášeníschopný, když je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Svá rozhodnutí přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů výboru, pokud není požadován počet vyšší. Podrobnosti upravuje Jednací řád výboru CzWA.

• Výbor CzWA řídí jednání členské schůze a pořizuje zápis z jejího jednání pro všechny členy CzWA.