O nás

CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Předmětem činnosti CzWA je zejména:

 

 V roce 2021 asociace vydala  Vodní manifest, který stručnou a výstižnou formou rozebírá  nejdůležitější témata vodního hospodářství a představuje představy CzWA, jak tato témata řešit.

Úzká spolupráce mezi CzWA, SOVAK ČR a Svazem vodního hospodářství (SVH) vyústila ve společná Poziční dokument, který slouží zejména jako podklad pro legislativní směrování oboru.

Stručné ohlédnutí za 25 lety od založení AČE ČR/CzWA

Ing. Oldřich Šamal, prof. Ing. Jiří Wanner,DrSc.

Československo mělo dlouhou tradici pravidelných vodohospodářských konferencí, např. konference pracovníků vodohospodářské chemie v Teplicích nebo mezinárodní konference vodárenských a čistírenských technologií v Příbrami. Tato tradice akcí na vysoké odborné úrovni byla po roce 1989 přerušena. Na druhé straně vznikla řada podnikatelských subjektů (např. z bývalých domů techniky či kulturních domů), které začaly organizovat nejrůznější semináře a konference, mnohdy pochybné úrovně, a využívaly tak zvýšené poptávky po informacích. Kromě toho začala na našem vodohospodářském trhu působit řada firem, zejména zahraničních, které nabízely technologie a zařízení pro vodní hospodářství, aniž by někdo posoudil jejich kvalitu či vhodnost pro naše podmínky.

Atmosféra roztříštěnosti zájmů vedla skupinu odborníků v oblasti čistění odpadních vod k myšlénce založit novou odbornou společnost (po rozpadu ČSVTS), která by umožňovala opět organizovat setkávání pracovníků v oblasti čištění vod na potřebné odborné úrovni včetně výměny mezinárodních zkušeností.

Skupina nadšenců připravila během roku 1992 koncepci nového sdružení, které by mělo dva hlavní cíle:

• organizovat výměnu informací pro pracovníky oboru na národní i mezinárodní úrovni, přičemž by tato nová organizace garantovala profesionální úroveň takových akcí

• poskytovat expertní služby firmám, státní správě i samosprávě a pomoci jim tak orientovat se v tehdejší záplavě informací, mnohdy pochybné úrovně

 

Po projednání základního směřování nové odborné společnosti byl z této skupiny ustaven přípravný výbor, který připravil základní dokumenty (stanovy a organizační řád) nové společnosti, pro kterou vykrystalizoval název Asociace čistírenských expertů České republiky (v té době bylo již zjevné, že Československo spělo k neodvratnému konci).
Tento přípravný výbor pracoval ve složení:

    Doc. Ing. Jiří Wanner, CSc.
    Ing. Oldřich Šamal
    Doc. Ing. Zdeněk Koníček, CSc.
    Ing. Miroslav Sedláček, CSc.
    Ing. Petr Stupka
    Ing. Ivo Šorm.

 

Výbor dokončil stanovy nové asociace v listopadu 1992 a předložil je ke schválení Ministerstvu vnitra, které stanovy schválilo dne 1. 12. 1992 pod reg. č. VSC/1-16699/92-R. Dne 10.12.1992 bylo asociaci přiděleno IČO 44994397 a Asociace čistírenských expertů ČR zahájila svou činnost. Podle schválených stanov pracovala asociace až do 27. 1. 1998, kdy byla provedena jejich první změna.

V průběhu prosince 1992 až února 1993 byly přijímány přihlášky nových členů asociace. Mezitím přípravný výbor pracoval na svolání ustavující valné hromady a dopracovával další materiály asociace.

Ustavující valná hromada asociace se konala dne 23. 3. 1993 na VŠCHT Praha, na které byl předložen návrh kandidátky výboru:

    RNDr. Jiří Batěk, CSc.
    Ing. Simona Čižinská, CSc.
    JUDr. Zbyněk Mařík
    Ing. Jaroslav Niče
    Ing. Radomír Polcar
    Ing. Miloš Rak, CSc.
    Ing. Miroslav Sedláček, CSc.
    Ing. Oldřich Šamal
    Doc. Ing. Jiří Wanner, CSc.

a revizní komise:

    Ing. Pavel Jeníček, CSc.
    Ing. Vok Malínský, CSc.
    Ing. Petr Soukup.

 

Ustavující valné hromady se zúčastnilo 50 řádných členů AČE ČR. Již v průběhu voleb však došlo k jistým změnám, kdy do výboru nebyl zvolen kandidující JUDr. Mařík, který byl nahrazen Ing. Barchánkem a v revizní komisi byl Ing. Soukup nahrazen Dr. Sojkou.

Na ustavující valné hromadě byl jednomyslně zvolen její první čestný člen pan Prof. Vladimír Maděra, čímž byla oceněna nejen jeho celoživotní práce, ale i jeho nadšení pro spolkovou činnost. Ještě ten samý den proběhlo zasedání nově zvoleného výboru, na kterém byl zvolen první předseda asociace Doc. Jiří Wanner, který kromě rozvíjení každodenní činnosti asociace věnoval veškerý svůj volný čas a energii spolupráci se státními orgány ČR a navazování pracovních kontaktů se zahraničními institucemi obdobného zaměření.

Valná hromada schválila členské příspěvky, které byly pro první období AČE ČR stanoveny na částku 600,- Kč na rok. V tomto období již byly u asociace objednány první posudky na problémy v oblasti čištění odpadních vod a určeni první experti pro jejich zpracování. Začínají se připravovat první semináře a konference.

První oficiální představení asociace odborné veřejnosti se odehrálo na mezinárodní výstavě a konferenci pořádané v Příbrami pod patronací Českého a Slovenského regionálního komitétu IAWQ ve dnech 6. až 8. 10. 1993. V lednu 1994 je připraven diskusní seminář AČE na VŠCHT v Praze, a tím začíná kolotoč seminářů, konferencí a výstav, jejichž organizaci se asociace věnuje až do současnosti. V dalších obdobích se postupně rozrůstala členská základna asociace, rozvíjela se i její činnost i zaměření tak, jak to vyžadoval postupný vývoj oboru v ČR.

Již v prosinci r. 1993 byla uzavřena první smlouva s Ministerstvem životního prostředí na projekt „Návrh limitních hodnot pro vypouštění městských a splaškových odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních“. Touto smlouvou byla zahájena spolupráce odborníků AČE ČR při tvorbě legislativy v ČR se zákonodárnými orgány státní správy.

V průběhu následujících období se přihlašují desítky nových zájemců o členství v asociaci, bohužel někteří odcházejí (15. 2. 1997 umírá prof. Maděra) a postupně dochází ke změnám ve složení výboru asociace.

V roce 1995 přichází do výboru AČE ČR Ing. J. S. Čech, velmi dobrý kamarád a specialista v oboru, který bohužel 25. 2. 1998 navždy opustil naše řady. S jeho jménem zůstane svázána vzpomínka na zanícené odborné diskuse a kamarádská posezení. Na jeho památku byly přejmenovány odborné semináře AČE ČR/CzWA v Moravské Třebové na memoriál J. S. Čecha.

Postupem času se objevují nová jména ve výboru AČE: Ing. Dočkal, Ing. Drtil, Ing. Hlavicová, Doc. Koller, kteří nahrazují odcházející členy a vnáší nové myšlenky do práce AČE. V této době má asociace již 80 členů. V listopadu 1994 bylo schváleno výborem vybudování sekretariátu asociace včetně prostoru pro schůze a odborné diskuse. Sekretariát byl zřízen v Brně na Kraví Hoře, později přemístěn na Masnou 5 v Brně, kde je dosud důstojným stánkem pro práci výboru a je k dispozici pro jakákoliv jednání členů asociace. S vybudováním a dlouholetým fungováním sekretariátu je spojeno jméno Ing. Šamala.

V období od roku 1995 se již pořádají akce velkého významu. Od toho roku se pořádají pravidelné bienální konference asociace. Ta první se konala v Brně, ta zatím poslední v řadě v Poděbradech 2011. Postupně se k akcím pořádaným asociací jako takovou přidávají semináře a konference pořádané i odbornými skupinami. Odborné skupiny začala asociace podporovat v druhé polovině 90. let v souvislosti s rychle rostoucí členskou základnou, kdy se také začaly významně diverzifikovat odborné zájmy členů. K prvním aktivním odborným skupinám patřily např. OS Kaly a odpady, OS Čistírny a odlučovače, či OS Odvodňování urbanizovaných území. K nejúspěšnějším akcím odborných skupin paří seminář Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod v Moravské Třebové, jehož obětavým organizátorem od r. 1996 je Ing. Langer. Seminář dnes odborně zaštiťuje OS Městské ČOV.

V druhé polovině 90. let realizovala asociace i řadu mezinárodních aktivit, které vyvrcholily podpisem smluv o přátelství a spolupráci s německou ATV v r. 1996, s rakouskou ÖWAV v r. 2000 a slovenskou AČE SR v r. 2000. V roce 1997 se AČE ČR stala národním členem European Water Association EWA. Pro profesionalizaci činnosti asociace byl důležitý grant na období 1998-2000, který získala AČE ČR spolu s ATV z prostředků Spolkové nadace pro životní prostředí.

Podpis dohody AČE ČR – ATV V Hennefu u Bonnu, 1996
zleva prof. Hahn, zprava Dr. van Riesen za ATV

 

Podpis dohody AČE ČR – AČE SR, Moravská Třebová 2000

 

Od 28. 12. 1998 se AČE ČR stala spoluvlastníkem časopisu „Vodní hospodářství“ a začíná vydávat svoje „Čistírenské listy“ jako součást uvedeného časopisu (dnes Listy CzWA). Spolupráce s časopisem sehrála rozhodující roli při stabilizaci postavení asociace mezi odbornou veřejností v ČR. Obdobnou roli začala plnit i webová stránka, zpočátku na adrese www.ace-cr.cz, nyní v doméně www.czwa.cz. Propagaci asociace dobře posloužila i pravidelná účast na výstavách jako ENVIBRNO nebo Vodovody a kanalizace.

 

Stánek AČE ČR na veletrhu ENVIBRNO, 2000

 

Po roce 2000 se dále rozvíjela šíře odborného záběru asociace a i v zahraničí byl zahájen trend vzniku široce profilovaných „vodařských“ společností na místo dřívějších úzce profesně zaměřených (např. EWA 1999, IWA 2000, DWA, BWA, aj.). AČE CR proto zahájila diskusi u svých členů na toto téma a snažila se o rozšíření záběru různými cestami, např. spojením s menší asociací vodárenských odborníků či užší spoluprací s vodohospodářskou společností při VTS. Jelikož se tyto snahy nesetkaly s příznivou odezvou, začala připravovat na postupné rozšíření pole své působnosti vlastními silami, a to i za cenu změny jména asociace a zavedené značky AČE®. Tato tendence nabyla konkrétní podoby po volbách nového výboru v listopadu 2006. V těchto volbách již prof. Wanner nekandidoval se záměrem pokračovat ve funkci předsedy a pro tuto pozici připravil Dr. Krňávka, který byl také bez problémů předsedou nového výboru zvolen. Právě tento výbor si vytkl jako svůj hlavní cíl přeměnu asociace. Poté, kdy v ČR skočil svou činnost Český národní komitét IWA (který používal zkratku CZ IWA), bylo logické, že jeho závazky přešly na AČE ČR, která měla u nás v té době jako jediná úspěšně fungující kontakty do zahraničí. Pro nově vznikající asociaci byl přijat název Asociace pro vodu ČR, ve zkratce CzWA (Czech Water Association). Registrace nové asociace jako následnické organizace AČR ČR proběhla během roku 2009, takže již v listopadu tohoto roku zasedal výbor již pod jménem výbor CzWA. Volební valná hromada v březnu 2010 se tak konala jako první s novým jménem asociace a byl zvolen výbor CzWA na období 2010-2013. Nová asociace se rychle etablovala i mezinárodně. CzWA je dnes členem vedení EWA i IWA jako národní člen za ČR. Nově byly aktualizovány smlouvy s DWA a AČE SR, před podpisem (květen 2012) je i aktualizovaná smlouva s ÖWAV. Asociace pokračuje v plnění svých hlavních cílů se stále se rozšiřující členskou základnou i rostoucím počtem odborných skupin. Počet i šíře odborného zájmu účastníků první bienální konference pod hlavičkou CzWA v říjnu 2011 v Poděbradech potvrdila, že odborná veřejnost existenci nové asociace včetně jejího rozšířeného záběru přijala kladně.