Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství se věnuje problematice technologických zařízení, která jsou využívána v provozech na čistírnách odpadních vod a ve vodárenství. Hlavně s důrazem na jejich návrh, výpočet, projektování a provoz.

Odborná skupina byla založena na podzim roku 2008, tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Naše OS je složena z odborníků různých profesí (projektanti, technologové, dodavatelé i provozovatelé) převážně z oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. S ohledem na název naší OS, který zahrnuje vodárenství a čistírenství, se od začátku snažíme spolupracovat nejen s ostatními OS v rámci CzWA, ale i s různými fakultami VŠ. V roce 2022 skončila spolupráce na výzkumném grantu ve spolupráci s ČVUT, firmou Kunst a Sweco (Řízení a optimalizace čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení).

 

Činnost v roce 2022

Činnost OS v roce 2022 navázal na akce z předchozích let. V dubnu 2022 se uskutečnil akreditovaný kurz Zkušenosti s návrhem a provozním kalových koncovek a jak dál. V rámci kurzu byli účastníci seznámeni s problematikou sušení čistírenských kalů a souvisejícím návrhem technologického zařízení. Dále s výsledky ukončeného výzkumného grantu, který se věnoval výpočtům proudění kalů a predikci vlastnosti kalů. A také o výzkumném grantu, jehož cílem je řízení a optimalizace čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností vsádky.

V druhé polovině roku 2022 byla zahájena spolupráce s OS Energie a odpadní vody na on-line seminářích Energetická náročnost ČOV, který se zabývá spotřebou energie čistíren odpadních vod a možnosti optimalizace jednotlivých procesů a operací. V září a v listopadu byly uspořádány první dva díly. Úvodní díl cyklu seminářů se zaměřil na témata jako je trh s energiemi, tvorba ceny elektřiny, dopad cen energií do provozu čistíren, dopad do výše stočného, taxonomii a politika EU a ČR v oblasti. Druhý díl byl zaměřen na energeticky nejnáročnější část technologie čištění odpadních vod – aeraci. Přednášky se věnovaly problematice od vlastních procesů spotřebovávajících kyslík, přes aerační systémy, pneumatickou aeraci, až po výrobu stlačeného vzduchu.
 

Plán činností na rok 2023

V roce 2023 budou uspořádány dva semináře zaměřené v souladu s názvem naší OS na vodárenství (dr. Kratěna) a čistírenství (dr. Křivánková). Místem konání seminářů bude Soběslav a Praha. V březnu se bude v Soběslavi konat seminář Úspory vody a energie ve vodárenství. Seminář se bude věnovat úsporám vody a energie při úpravě pitné vody. Součástí semináře bude také ukázka využití digitálních nástrojů.

V druhé polovině roku je plánováno uspořádání semináře, který se bude věnovat úsporám elektrické energie na ČOV. Semináře bude navazovat na on-line semináře Energetická náročnost ČOV. A bude se hlouběji věnovat výpočtu, návrhu a provozu zařízení pro čerpání, míchání a aeraci (aerační systémy a dmychadla). Vhledem k rozsahu problematiky je seminář plánován jako dvoudenní.

Zároveň bude pokračovat spolupráce s OS EOV na pořádání webinářů Energetická náročnost ČOV. V roce 2023 jsou plánovány bloky věnující se čerpání, míchání, odvodnění a anaerobnímu vyhnívání.

Zkušenosti s přípravou online seminářů chceme nadále využívat pro větší zapojení členů OS TZVaČ do činnosti skupiny, např. formou kulatých stolů nebo otevřených diskusí, případně vytvořením týmu v prostředí MS Teams pod hlavičkou Asociace pro vodu ČR.

 

 

Kontakty

e-mail: os-zvc@czwa.cz

Ing. Jiří Kratěna, Ph.D. (vedoucí)
e-mail: jiri.kratena@sweco.cz

Ing. Jana Křivánková, Ph.D. (zástupce vedoucího)
e-mail: krivankova@envi-pur.cz

Ing. Robert Armič Sponza, Ph.D. (zástupce vedoucího)
e-mail: krivankova@envi-pur.cz