Vodárenské čtvrtky

Menu  ►  Odborné skupiny  ►  Vodárenství
06.03.2021

 Třetí čtvrtky v měsíci jsou Vodárenské čtvrtky

 

– čas pro on-line setkání, debaty nebo minisemináře na jedno téma, které jsou otevřené široké veřejnosti.

 

 Program Vodárenských čtvrtků:

20. října 2022 15:00

Voda v krasu

 


15. září 2022 15:00

Vodárenský kaleidoskop

 Vodárenský čtvrtek přinesl tentokrát příspěvky na různá témata. Chcete se dozvědět více o rekonstrukci čerpací stanice Děvín v Praze? Jakou technologií se doplnila úpravna vody ve Vyšším Brodě, kam se na léto musela dávat mobilní úpravna pro zajištění vody pro sezonní návštěvníky? Slyšeli jste o projektu CaviPlasma, který se zabývá pokročilou oxidací? Jak se dají využít snímky družic Sentinel pro hodnocení kvality povrchových vod? Co se dá vyčíst z benchmarkingu vlastníků a provozovatelů za rok 2020? Jak se připravují a realizují optimalizace úpraven ve skupině Veolia? S příspěvky se představili:

J. Kratěna (SWECO)
J. Procházka (ČEVAK)
E. Maršálková (BÚ AV ČR)
P. Pumann (SZÚ)
J. Paul (VAK Beroun)
L. Bartoš (Veolia)

21. dubna 2022 15:00

Ochranná pásma vodních zdrojů

 Co bychom měli vědět o ochranných pásmech? Jak se stanovují? Co vše lze dát do podmínek, co naopak ne? Jak jednat s majiteli pozemků v ochranných pásmech? Máme se bát kompenzací za omezení užívání? Je naše legislativa dostatečná? Přinese změnu novela evropské směrnice na pitnou vodu?

Ochranná pásma mají dlouhou tradici, ne vždy ale umíme využít všech možností, které ochrana vodních zdrojů nabízí. Diskutovat na toto téma budeme s těmito hosty:

J. V. Datel (ČAH, VÚV TGM)
M. Liška (Povodí Vltavy)
J. Medek (Povodí Labe)
L. Petrová (MŽP)


17. března 2022 15:00

Ztráty vody

Co jsou to ztráty vody? Jak k nim dochází a jak je počítáme? Daří se nám je snižovat? Jaké na to máme nástroje? Dochází i v této části oboru k nějakému vývoji? To byly otázky, na které se pokoušelo na březnovém Vodárenském čtvrtku odpovědět hned sedm přednášejících.

 17. února 2022 

Vodárenský čtvrtek - radioaktivní!

V únorovém Vodárenském čtvrtku jsme se podrobně zabývali radioaktivitou (nejen) pitné vody. Po přehledném a praktickém shrnutím požadavků základních legislativních předpisů v této oblasti a z nich vyplývajících povinností provozovatele následoval příspěvek, který shrnul  zkušenosti s provozováním technologie úpravy vody pro odstraňování uranu. Na závěr jsme virtuálně navštívili čistírnu důlních vod v Příbrami.
 

 

20. ledna 2022

PFAS v pitných vodách

Nová evropská směrnice pro pitnou vodu přináší změny i do naší legislativy.

Jedním z nově sledovaných ukazatelů jsou per- a polyfluoralkylované sloučeniny (PFAS). Jedná se o širokou skupinu syntetických látek používaných v mnoha oborech lidského počínání. Jsou všudypřítomné a prakticky věčné. Co pro nás  bude znamenat zavedení tohoto ukazatele? Jaké jsou možnosti jejich eliminace? O tom si budeme povídat v první části webináře.

Ve druhé části shrneme všechny podstatné změny, které nová direktiva přináší, a seznámíme vás s připravovaným stanoviskem SZÚ k léčivům v pitné vodě.

Hosty Vodárenských čtvrtků budou:

 

Darina Dvořáková, VŠCHT Praha

Radka Hušková, PVK

 

 

 

Vodárenské čtvrtky 2021

Vodárenské čtvrtky trochu jinak. O přípravách, adrenalinu živého vysílání a radosti z osmi odvysílaných webinářů v roce 2021.

  

18. listopadu 15:00

Specifické polutanty + schůzka OS Vodárenství

 Specifické polutanty jsou jedním z témat, kterým se CzWA v posledních letech intenzívně věnuje a které je jedním z hlavních bodů Vodního manifestu vydaného v září 2021.

Webinář uvedla J. Nábělková se souhrnem tématu a výstupy z konference VODA 2021. T. Halešová vystoupila s příspěvkem Léčiva (ne)jsou nové pesticidy. O pasivním vzorkování pohovořil R. Grabic a přednáškovou část uzavřel M. Liška s výsledky měření reziduí léčiv a pesticidů v povodí VN Švihov v letech 2011-2020. 

T. Halešová - Léčiva ve vodách (ne-)jsou nové pesticidy. Léčiva, drogy a návykové látky ve vodách.

R. Grabic - Pasivní vzorkování a necílené HRMS analýzy jako nový nástroj pro hodnocení znečištění povrchových vod

M. Liška - Vývoj zatížení povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce rezidui pesticidů a léčiv v období let 2011–2020

 

21. října 2021 15:00

Chloritany a chlorečnany v pitné vodě  

 Chcete se více dozvědět o chloritanech a chlorečnanech? Jaká je jejich analytika? Jak vznikají v pitné vodě? Dá se jejich výskyt řídit? Na tyto a další otázky odpovídali hosté Svatopluk Krýsl, hodnotitel zdravotních rizik, lab. analytik (Labtech s r.o.) Helena Sochorová, technoložka (Vodohospodářský podnik, a.s.) a Josef Drechsler, technolog (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.).

  

 

17. června 2021

ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA - virtuální prohlídka

Nebyli jste ještě na úpravně vody Želivka? Neměli jste možnost vidět novou linku filtrace na granulovaném aktivním uhlí? S tímto vodárenským čtvrtkem se můžete virtuálně projít po naší největší úpravně vody a podívat se na debatu s aktéry stavby nové linky filtrace GAU. Hosty byli: M. Rieder - Úpravna vody Želivka, a.s., J. Parkán, E. Riederová - Želivská provozní a.s. a J. Drbohlav, R. Schejbal a L. Sommer -  SWECO Hydroprojekt.

 

 

20. května 2021

Adaptace ČR na klimatickou změnu

Jsou naše krajina a naše sídla připraveny na klimatickou změnu? Víme, co je pro adaptaci potřeba nebo možno dělat? Jaká je podpora státu? Máme projekty, které mohou sloužit jako inspirace? Mohou se do projektů zapojit zájemci? Máte záměr a nevíte, jak se do něj pustit?

hosty Vodárenských čtvrtků byli Jiří Malík, Eva Jelínková a Martin Ander

 

 15. dubna 2021

Legionella a budovy po odstávkách

Co je to Legionella? Co může způsobit? Proč o ní mluvíme v souvislosti se zprovozněním budov po odstávkách? Co je potřeba udělat, než znovu začneme používat školní budovu, hotel apod.? Je nějaká prevence proti výskytu legionel? Co dělat, když se legionely v našich rozvodech objeví? Na tyto a podobné otázky odpovídali naši hosté:

D. Baudišová – Státní zdravotní ústav
M. Hrušková a J. Gregovská – KHS Středočeského kraje
Z. Pospíchal – Cech topenářů a instalatérů ČR

18. března 2021

Biokoupaliště - příklad možnosti řízení kvality povrchových vod

Jaký je rozdíl mezi koupalištěm a biokoupalištěm? Jaké jsou zkušenosti z jejich provozu? Jaké jsou hygienické aspekty biokoupališť? Fungují biologické čistící zóny na přítocích nádrží? Na tyto a další otázky budou odpovídali hosté diskuze:

 

Blahoslav Maršálek - Botanický ústav AVČR v.v.i, Petr Pumann -  Státní zdravotní ústav, Bohumil Šťastný – České vysoké učení technické a Michal Vránek - Asociace Biobazénů a jezírek. Moderovala Eliška Maršálková.

 

 

18. února 2021

Ohrožené řeky II

Do Drnového potoka v povodí Berounky v noci ze 7. na 8. října 2019 unikla z areálu Holz Schiller v Lubech u Klatov nebezpečná látka Impralit-BSK effect obsahující pesticidy propiconazol a cyproconazol. Jaké byly první kroky podniku Povodí Vltavy? Jak se zjišťovala kontaminující látka a její pohyb povodím? Jaké byly prováděny manipulace na vodních dílech a proč? Jak havárie ovlivnila výrobu vody pro Plzeň a pro Klatovy? Hosty debaty byli

M. Klimtová (VODÁRNA PLZEŇ) ,H. Sochorová (Vodohospodářský podnik)  M. Koželuh, K. Zelenka, V. Tajč a  L. Zelený (Povodí Vltavy). Moderoval J. Paul

V závěru debaty seznámil účastníky s plánovanými změnami vodního zákona v oblasti kompetencí při havárii a také úpravami a navýšení stávajících sankcí za ministerstvo životního prostředí M. Udatný.

 

 

21. ledna 2021

Ohrožené řeky I

Kauza otravy řeky Bečva vyvolává řadu otázek. Je u nás ochrana povrchových vod dostatečně legislativně ošetřena? Mají subjekty nakládající s nebezpečnými látkami povinnosti, které lze účinně kontrolovat a vymáhat? Kdo je zodpovědný za řešení havárií v povodí? Správce toku? Vodoprávní úřad? Inspekce? Máme nástroje, jak rychle a spolehlivě určovat příčiny havárií?

Diskutovali J. Moravcová, R. Kopp, P. Soldán, J. Duras, moderoval J. Paul

 

 


 

Archiv dřívějších Vodárenských čtvrtků