Vodárenství

09.04.2020

Water Loss 2022 v Praze

O nás

Odborná skupina byla založena na podzim roku 2011. V roce 2016 se skupina spojila s odbornou skupinou Povrchové vody. Od 1. ledna 2017 se OS rozrostla o členy Československé asociace vodárenských expertů, která fúzovala sloučením s CzWA. Skupina nyní sdružuje více jak 70 odborníků, 67 z nich jsou členové CzWA.

Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří zejména propojení odborníků pracujících na rozhraní témat pitná/povrchová/odpadní voda. Skupina se zabývá aktuálními a očekávanými problémy vodárenství a vodárenských systémů a podílí se na připomínkování legislativy a přípravy koncepčních materiálů souvisejících s vodárenstvím, pitnou vodou a vodou využívanou k jiným účelům. Skupina má ambici vytvořit platformu pro spojení odborného potenciálu všech profesních skupin s obdobným zaměřením, ať jsou to obsahově blízké odborné skupiny asociace nebo organizace jako SOVAK a další.

Aktuálně

Vodárenské čtvrtky

Třetí čtvrtky v měsíci, to jsou Vodárenské čtvrtky – čas pro on-line setkání, debaty nebo minisemináře na jedno téma, které jsou otevřené široké veřejnosti.

Více o akcích a aktuální program zde.

#vodarenskectvrtky

IWA Water Loss 2022

CzWA uspěla ve výběrovém řízení na hostitele bienální konference IWA Water Loss 2022. Očekává se účast více jak 300 participantů z celého světa. Konference se koná 19.-22. června 2020 v Kongresovém centru v Praze.

Ideocon

Skupina administruje jedno z témat Ideoconu – Specifické polutanty. Práce na tématech probíhají v prostředí MS Teams. Pokud se chcete zapojit, kontaktujte nás, zajistíme vám přístup do týmu!

Více o Ideoconu zde.

Kohoutkovou nebo balenou?

CzWA se stala interním aplikačním garantem projektu Kohoutkovou nebo balenou, který je podporován TAČR. Cílem projektu je identifikovat důvody, proč někteří odběratelé nedůvěřují kohoutkové vodě, a hledat cestu ke zvýšení důvěry v jakost a bezpečnost pitné vody z vodovodu. Práce na projektu zajišťuje naše skupina.                                                 

Agenda skupiny

Skupina Vodárenství se zabývá podzemními vodami, povrchovými vodami a pitnou vodou. Po ukončení činnosti skupiny Difúzní znečištění převzala skupina i tuto agendu jako obecnou ochranu přírodních vod před antropogenním znečištěním.

Členové skupiny se podílí na činnosti Národního akčního plánu pro snížení používání pesticidů, naší ambicí je prosadit veřejně dostupnou databázi použití pesticidů na konkrétní pozemky. Pravidelně komentujeme výsledky benchmarkingu vodovodů a kanalizací, který provádí ministerstvo zemědělství. V souladu s podepsaným memorandem se sdružením SOVAK skupina úzce spolupracuje s komisí pro úpravny vod.

 

Kontakty

e-mail: os-vod@czwa.cz

Mgr. Jiří Paul (vedoucí)
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 747 112

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Lidická 25/27, 602 00 Brno
tel.: +420 541 126 231

Ing. Helena Sochorová (zástupce vedoucího)
Vodohospodářský podnik a.s.
Pražská 14, P.O.Box 2, 303 02 Plzeň