Vodárenské čtvrtky

Menu  ►  Odborné skupiny  ►  Vodárenství
06.03.2021

 Třetí čtvrtky v měsíci jsou Vodárenské čtvrtky

 

– čas pro on-line setkání, debaty nebo minisemináře na jedno téma, které jsou otevřené široké veřejnosti.

 Záznam z webinářů zveřejňujeme se zpožděním. Nenechte si ujít živý přenos s možností pokládat otázky a diskutovat!

 

 

Program Vodárenských čtvrtků:

 

15. června 2023 15:00

 ÚV Basilej a Curych

Navštivte s vodárenským čtvrtkem úpravny vody v Basileji a Curychu.

 


 

Partneři vodárenských čtvrtků:

 

 Nabídka partnerství pro rok 2023


18. května 2023 15:00

 Mikrobiologie pitných vod

 Jaká jsou hlavní mikrobiologická stanovení? Umíme správně interpretovat výsledky? Existují rychlé metody použitelné pro provozní praxi? Nahradí automatické analyzátory klasické mikrobiologické metody?

 Na tyto a další otázky budou odpovídat naši hosté: 

D. Baudišová (SZÚ)
V. Tomi (PVK)
E. Maršálková (BÚ AV ČR)


 

20. dubna 2023 15:00

Vodou proti klimatickým změnám

Jaký je význam vody v energetické bilanci planety? Zachráníme planetu nulovými emisemi, aniž bychom se věnovali úloze vody a vegetace? Jaká jsou lokální i globální řešení pro zdravý vodní cyklus? O čem se píše v Bílé knize Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR? Co bylo obsahem březnové Konference OSN o vodě, u příležitosti které byla Bílá kniha připravena?​

O tom všem jsme mluvit s našimi hosty, kterými byli:

J. Pokorný (ENKI o.p.s.)​ - prezentace
M. Kravčík (MPRV SR, Ľudia a voda) - prezentace

 

16. března 2023 15:00

Vodojemy II

Jaké bylo ohlédnutí za úspěšnou kariérou a zkušenostmi ze 40 let projektování a dozorování staveb vodojemů Ing. Richarda Schejbala? Bylo jeho povídání stejně poutavé, jako o stavbě linky GAU na ÚV želivka? Může se zase stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do designu vodojemů? Bude místo nás projektovat umělá inteligence?

Hosty Vodárenského čtvrtku byli:

L. Kužel (VIS)
R. Schejbal (SWECO)

 

16. února 2023 15:00

Vodojemy

Co přinesla aktualizace technické normy Vodojemy? Jak provozovat a rekonstruovat vodojem? Proč je nutné věnovat právě vodojemům speciální péči? Mění se něco na provozování vodojemu, když je vodovod v bezchlorovém režimu? 

Odpovědi naleznete v přednáškách hostů tohoto Vodárenského čtvrtku, kterými byli:

L. Fremrová (SWECO)
J. Říhová Ambrožová (VŠCHT)
R. Bouda (SmVaK)
T. Zahrádka (VaK Mladá Boleslav)


 

19. ledna 2023 15:00

Domácí úprava vody

Jaké jsou nejběžnější technologie na úpravu vody z vlastního zdroje? Na co si dát pozor při výběru úpravy vody? Je náročné si provozovat vlastní úpravnu vody? Jaké technologie se používají na doúpravu vody z veřejného vodovodu? Je vůbec potřeba upravovat vodu z vodovodu?
Na tyto i další otázky odpovídali naši hosté:

D. Šlezinger (ASIO)
F. Kožíšek (SZÚ)

Novou technologii na snížení tvrdosti představil: Z. Kratochvíl (Duco Tech CZ)

K následné panelové diskuzi se připojila: D. Kálová (Culligan)

 


 24. listopadu 2022 15:00

Vodní audit

Co je vodní audit? K čemu slouží? Jaký je vztah mezi vodním auditem a dotacemi pro průmyslové podniky do vodního hospodářství? Kolik vodních auditů se již provedlo? Jaké mají zpracovatelé zkušenosti z již hotových vodních auditů? Znáte značku Odpovědné hospodaření s vodou?

Odpovědi na tyto i další otázky nám zodpoví hosté:

P. Dolejš (VŠCHT)
J. Procházka (ČEVAK)
P. Kulhánková (MPO)
P. Zděnek (MŽP)
J. Křivánková (ENVI-PUR)

 


20. října 2022 15:00

Voda v krasu

S Vodárenským čtvrtkem jsme navštívili dvě naše krasové oblasti. Nejprve jsme mluvili o dopadu antropogenní činnosti na vody Moravského krasu. Očekávali byste, že najdete pesticidy ve skapových vodách? A jak je to s podzemními a povrchovými vodami? Podařilo se v Českém krasu pomocí značení vytrasovat cestu vody? A jaké jsou předběžné výsledky rozsáhlé studie kvality povrchových vod tamtéž?

Hosty tohoto vodárenského čtvrtku byli:

M. Kotyzová (CHKO MK)
T. Halešová (ALS Czech Republic)
J. Bruthans (PřF UK)
V. Sítková (VÚMOP)


15. září 2022 15:00

Vodárenský kaleidoskop

Vodárenský čtvrtek přinesl tentokrát příspěvky na různá témata. Chcete se dozvědět více o rekonstrukci čerpací stanice Děvín v Praze? Jakou technologií se doplnila úpravna vody ve Vyšším Brodě, kam se na léto musela dávat mobilní úpravna pro zajištění vody pro sezonní návštěvníky? Slyšeli jste o projektu CaviPlasma, který se zabývá pokročilou oxidací? Jak se dají využít snímky družic Sentinel pro hodnocení kvality povrchových vod? Co se dá vyčíst z benchmarkingu vlastníků a provozovatelů za rok 2020? Jak se připravují a realizují optimalizace úpraven ve skupině Veolia? S příspěvky se představili:

J. Kratěna (SWECO)
J. Procházka (ČEVAK)
E. Maršálková (BÚ AV ČR)
P. Pumann (SZÚ)
J. Paul (VAK Beroun)
L. Bartoš (Veolia)


19. - 22. června 2022

Water Loss 2022

CzWA byla vybrána pro pořádání nejvýznamnější světové bienální konference Water Loss, která tak v roce 2022 proběhla v Praze. Na konferenci byly natočeny rozhovory s významnými aktéry konference. V červnu tak nebyl pořádán Vodárenský čtvrtek. Tematicky pořádání konference předcházel Vodárenský čtvrtek z března 2022.


25. května 2022

Riziková analýza - speciál

Že riziková analýza není mrtvé téma dokázalo na šedesát účastníků panelové diskuze, kterou v rámci konference Pitná voda 2022 v Táboře uspořádaly, jako společné setkání, odborná skupina Vodárenství CzWA a Komise pro úpravny vody SOVAK. Kromě připravovaných legislativních změn týkajících se rizikové analýzy si účastníci vyměnili zkušenosti z provádění analýz a tvorby provozních řádů vodovodů.

Panelisty byli T. Hloušek (SVAS), F. Kožíšek (SZÚ), E. Orszuliková a S. Pilzová (SčVK), moderoval J. Paul (VAK Beroun).

Po záznamu panelové diskuze si můžete prohlédnout rozhovory natočené s organizátory a některými účastníky konference: P. Dolejš (W&ET), P. Dobiáš (envi-pur), P. Válek (PVS), H. Jeligová a P. Pumann (SZÚ), M. Repková (VUT), J. Procházka (ČEVAK).


21. dubna 2022 15:00

Ochranná pásma vodních zdrojů

 Co bychom měli vědět o ochranných pásmech? Jak se stanovují? Co vše lze dát do podmínek, co naopak ne? Jak jednat s majiteli pozemků v ochranných pásmech? Máme se bát kompenzací za omezení užívání? Je naše legislativa dostatečná? Přinese změnu novela evropské směrnice na pitnou vodu?

Ochranná pásma mají dlouhou tradici, ne vždy ale umíme využít všech možností, které ochrana vodních zdrojů nabízí. Diskutovat na toto téma budeme s těmito hosty:

J. V. Datel (ČAH, VÚV TGM)
M. Liška (Povodí Vltavy)
J. Medek (Povodí Labe)
L. Petrová (MŽP)


 

17. března 2022 15:00

Ztráty vody

Co jsou to ztráty vody? Jak k nim dochází a jak je počítáme? Daří se nám je snižovat? Jaké na to máme nástroje? Dochází i v této části oboru k nějakému vývoji? To byly otázky, na které se pokoušelo na březnovém Vodárenském čtvrtku odpovědět hned sedm přednášejících.


17. února 2022 

Vodárenský čtvrtek - radioaktivní!

V únorovém Vodárenském čtvrtku jsme se podrobně zabývali radioaktivitou (nejen) pitné vody. Po přehledném a praktickém shrnutím požadavků základních legislativních předpisů v této oblasti a z nich vyplývajících povinností provozovatele následoval příspěvek, který shrnul  zkušenosti s provozováním technologie úpravy vody pro odstraňování uranu. Na závěr jsme virtuálně navštívili čistírnu důlních vod v Příbrami.
 

 


 

20. ledna 2022

PFAS v pitných vodách

Nová evropská směrnice pro pitnou vodu přináší změny i do naší legislativy.

Jedním z nově sledovaných ukazatelů jsou per- a polyfluoralkylované sloučeniny (PFAS). Jedná se o širokou skupinu syntetických látek používaných v mnoha oborech lidského počínání. Jsou všudypřítomné a prakticky věčné. Co pro nás  bude znamenat zavedení tohoto ukazatele? Jaké jsou možnosti jejich eliminace? O tom si budeme povídat v první části webináře.

Ve druhé části shrneme všechny podstatné změny, které nová direktiva přináší, a seznámíme vás s připravovaným stanoviskem SZÚ k léčivům v pitné vodě.

Hosty Vodárenských čtvrtků budou:

 

Darina Dvořáková, VŠCHT Praha

Radka Hušková, PVK

 

 

 


 

Vodárenské čtvrtky 2021

Vodárenské čtvrtky trochu jinak. O přípravách, adrenalinu živého vysílání a radosti z osmi odvysílaných webinářů v roce 2021.

 

 

Archiv předchozích webinářů