Energie v technologii vody

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2020
01.12.2019

Seminář Energie v technologii vody, 3. březen 2020, Praha
Jindřich Procházka, Václav Hodaň


V březnu se uskutečnil již tradiční seminář odborných skupin CzWA Energie a odpadní voda a Technologická zařízení ve vodárenství a čistírenství s názvem “Energie v technologii vody“. Jak již název napovídá, byl seminář zaměřen na energetickou stránku vodního hospodářství, zejména pak na úspory a efektivitu využití energie v čistírenství a vodárenství. Seminář zahájil inženýr Kos, který se ve svém příspěvku zabýval hodnocením spotřeby a výroby energie na českých ČOV a ukázal účastníkům, že i když na tom v mezinárodním srovnání nejsme úplně špatně, stále existuje významný prostor pro další zlepšování. Následoval blok zaměření na problematiku čerpání (Ing. Jaroslav Kulíšek) a míchání (doktora Kratěna, Ing. Hodaň), tedy procesy v technologii vody naprosto klíčovými a zároveň nezanedbatelnými z hlediska spotřeby energie. Z hlediska možných úspor v oblasti čerpání se ukazuje jako možná cesta nasazení čerpadel s inteligentním řízením, které dokáží přizpůsobovat svůj chod aktuálním podmínkám, ale také dokáží automaticky eliminovat moderní problémy s nepoddajnými materiály ve stokové síti. V oblasti míchání je pak cestou k vyšší efektivitě, podobně jako v oblasti čerpání, nasazení adaptivních míchadel.
V dalším bloku se témata více zaměřila na čistírenství. Nejprve inženýr Dolejš ve svém příspěvku porovnával energetické dopady různých variant kalové koncovky a hygienizace kalu na vodní linku a celkové náklady čištění odpadních vod a v další přednášce doktor Srb seznámil účastníky s technologickými možnostmi úspor energie na ČOV, pro které je prostor zejména v oblasti dodávky stlačeného vzduchu, což, jak vyplynulo z diskuze, je oblast s nejvyšší mírou plýtvání energií v průmyslu. Tyto úspory jsou možné především nasazením pokročilých systémů řízení, které samy o sobě nemusejí být, zejména u malých čistíren, ekonomicky nejefektivnějším řešením. Velice zajímavý byl i příspěvek inženýra Spilky, který zhodnotil svou mnohaletou praxi a rozpoutal diskuzi o tom, kam jsme se za léta výstavby ČOV posunuli v nárocích na čištění a energetických nárocích čistírenských technologií. Odpolední blok představil účastníkům semináře některé moderní technologie v čistírenství a vodárenství (Ing. Vojtěchovský) a ukázal, že ne vždy moderní technologie, díky kterým je možno dosahovat vyšší účinnosti úpravy, nebo čištění vod, přináší i úsporu energie. Často je právě vyšší efektivita vykoupena zvýšenou energetickou náročností. Závěr semináře byl zaměřen na praktické realizace úspor a inženýr Švestka na konkrétních praktických příkladech demonstroval možnosti úspor energie, kterých lze dosáhnout cíleným monitoringem a důkladnou analýzou čistírenských i vodárenských provozů. Hned několik příspěvků se odkazovalo na přednášku profesora Krampeho, která se uskutečnila na půdě VŠCHT. Zejména porovnání úspor a uhlíkové stopy ukazuje, že nejúspornější technologie ještě nemusí být nejšetrnější k životnímu prostředí. Také je třeba myslet na to, že čistírna není elektrárna, a jejím účelem je čistit vodu. Hledání úspor nesmí ohrozit efektivitu čištění odpadních vod.
Jako organizátory nás velmi mile překvapila intenzita a odbornost diskuzí po jednotlivých přednáškách. Bohužel bylo nutné, z časových důvodů, některé diskuze ukončit před úplným vyčerpáním tématu a přejít k dalšímu bodu. Nicméně toto nás inspirovalo do budoucna a na rok 2021 plánujeme uspořádat setkání odborníků s podobnou tématikou, ale zaměřené více právě na aktivní odbornou diskuzi, která může být pro mnohé účastníky přínosnější než vlastní přednáška a k danému tématu poskytuje pohled z více stran. Předběžně počítáme s tímto workshopem na březen 2021.
Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům, jmenovitě Čevak a.s., Energie AG, Envi-pur s.r.o. a Veolia a.s., díky kterým se mohlo více než 50 odborníků zúčastnit této akce.