Chloritany a chlorečnany - souhrn

07.11.2021

Nežádoucím látkám, které jsou do vody vnášeny spolu s dezinfekčním prostředkem nebo které vznikají bočnými reakcemi při vlastním dezinfekčním procesu, je v poslední době věnována významná pozornost. A tak se k již dříve diskutovaným trihalomethanům přidávají například halooctové kyseliny a také chloritany a chlorečnany. Tyto anorganické látky byly tématem říjnového Vodárenského čtvrtku. Jejich problematika je poměrně nová a v praxi ještě ne zcela dobře zavedená.Snažili jsme se proto umožnit široké odborné veřejnosti se s tímto tématem podrobně seznámit, a to v různých rovinách tohoto problému.

 ​Úvodní přednášku vedl RNDr. Svatopluk Krýsl, který se věnoval chemii vzniku chlorečnanů a chloritanů, jejich analýze a hygienické závažnosti. Akcentován byl oxid chloričitý jako dezinfektant, který do vody vnáší dominantně chloritany, ale také příspěvek chlorečnanů nelze zanedbat. Vystoupení pana doktora bylo velmi zajímavé, vycházelo nejen z teoretického základu, ale i z jeho dlouhodobých praktických zkušeností v analytické laboratoři.  Přednáška měla také přesah do hygienického významu diskutovaných sloučenin, kde pan doktor Krýsl využil svých znalostí z praxe hodnotitele zdravotních rizik.

 Další příspěvky navázaly na předchozí základ pohledem popisujícím provozní zkušenosti a praktická řešení. Technoložka Ing. Helena Sochorová zprostředkovala zkušenosti o trendech obsahu chloritanů a chlorečnanů ve vodě distribuované v reálném vodárenském systému s primární dezinfekcí oxidem chloričitým a následným dochlorováním chlornanem sodným. Připomenuty byly také zásady pro správnou provozní praxi skladování a dávkování chlornanu sodného tak, aby byl vnos chlorečnanů do dezinfikované vody minimalizován.

 Závěr semináře byl věnován možnosti ovlivnění vnosu chlorečnanů při dezinfekci chlornanem sodným přímo jeho výrobou v provozu úpravny vody či vodojemu. Ing. Josef Drechsler, technolog firmy Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., hovořil o vlastních bohatých zkušenostech s přípravou chlornanu sodného in situ elektrolýzou solanky. Tato moderní metoda snižuje vnos chlorečnanů do upravované vody, a to zvláště, pokud se jedná o membránovou modifikaci s možností odpouštění anolytu.

 Záznam celého semináře je, stejně jako ostatní Vodárenské čtvrtky, uložen na Youtube kanálu CzWA. Odkaz naleznete zde.